Jak je určen počátek a konec pojištění majetku?

Pojištění je platné od data platnosti pojistné smlouvy, pokud je v odpovídající lhůtě připsána částka pojistného na účet poskytovatele pojištění, kterým je Direct pojišťovny, a.s. Pojištění se sjednává na dobu určitou, či neurčitou. V případě doby určité je v pojistné smlouvě uveden sjednaný konec pojištění. V případě doby neurčité není konec pojištění pevně stanoven. Způsob ukončení smlouvy je uvedený v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění majetku.