Co je lombardní úvěr?

Lombardní úvěr je krátkodobý úvěr, který je zajištěn zástavou movitých věcí, například cennými papíry, šperky, drahými kovy nebo některými komoditami. Lombardní úvěr se poskytuje do výše tržní ceny zástavy. Pokud klient úvěr řádně nesplácí, může banka lombard prodat a z utržených finančních prostředků splatit.

Druhy lombardních úvěrů
Podle druhu zástavy rozdělujeme lombardní úvěry do několika skupin:
1) lombardní úvěr na cenné papíry - banka poskytuje klientovi úvěr do určité výše tržní ceny zastavených cenných papírů
3) lombardní úvěr na zboží - jako zástavu klient poskytne bance zboží, které je uloženo ve veřejném skladu
4) lombardní úvěr na pohledávky - klient bance předá do zástavy své pohledávky vůči svým odběratelům zvláštní druhy lombardních úvěrů (zástavou jsou například drahé kovy, vkladní knížky, životní pojistky a další)

Lombardní úvěr na zástavu cenných papírů
Jde o nejrozšířenější formou lombardního úvěru. Pro banku je výhodný, protože přijatá zástava ve formě cenných papírů je v případě nesplácení úvěru velmi rychle zpeněžitelná.

Lombardní úvěr je však výhodný i pro klienta – v případě krátkodobé půjčky nemusí cenné papíry prodat, ale pouze zastavit. Zůstávají mu tak zachovány i nároky na výnosy cenných papírů, takže i nadále inkasuje úroky nebo dividendy.
Klient však musí udržovat hodnotu zástavy na předepsané výši. V určitých intervalech, které závisí na skladbě cenných papírů a stavu kapitálovém trhu, se přepočítává kurzová hodnota zástavy a porovnává s výší poskytnutého úvěru. V případě poklesu hodnoty zástavy může banka požadovat další zajištění úvěru. Lombardní úvěry podniky nejčastěji využívají ke krytí běžných potřeb, případně ke krytí krátkodobých výkyvů v hospodaření.

Pokud jsou lombardní úvěry požadovány na delší časové období, mohou být poskytnuty formou revolvingového úvěru. Ten bankám umožňuje vyjít vstříc specifickým požadavkům a možnostem jednotlivých klientů. Realizace obvykle probíhá uzavřením revolvingové úvěrové smlouvy mezi bankou a klientem na určitou dobu trvání při proměnlivé úrokové sazbě.

Lombardní sazba
Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si komerční banky půjčují od centrální banky peníze oproti zástavě cenných papírů, které má centrální banka uvedené v lombardním seznamu. Lombardní sazba patří restriktivní monetární politiku. Ta prostřednictvím této sazby může regulovat oběh peněz. Zvýšením lombardní sazby se peníze zdraží a banky si půjčují méně. V současné době jsou české banky dostatečně likvidní (mají finance), a proto se nevyužívá lombardních úvěrů.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5