Co je cash flow?

Cash flow neboli výkaz o peněžních tocích podává obraz o celkové finanční situaci konkrétní firmy za určité období. Poskytuje přehled o firemních financích, nikoli o účetním zisku. Je povinnou součástí účetní závěrky těch účetních jednotek, které sestavují závěrku v plném rozsahu.

Cash flow vypovídá o tom, do jaké míry je firma schopná „produkovat“ peněžní prostředky a jakým způsobem jich užívá. Je to důležitá informace nejen pro majitele firmy, ale i pro banky a dodavatele.

Při sestavování výkazu o peněžních tocích se sledují tři oblasti činnosti dané firmy:
- Provozní cash flow – všechny peněžní toky, které pocházejí z předmětu podnikání sledované firmy
- Investiční cash flow – zejména nákup a prodej movitého i nemovitého majetku
- Finanční cash flow – splácení úvěru, vydávání a splácení dluhopisů apod.

Výpočet cash flow

Existují dvě základní metody, jak dosáhnout sestavení cash flow.

  • Přímá metoda je náročná. Je totiž nutné sledovat veškeré účetní případy. Zaevidovat se musí nejen všechny peněžní příjmy, ale i výdaje, a to v návaznosti na standartní výkaz zisků a ztrát.
  • Nepřímá metoda je zdaleka nejvyužívanější. Pracuje s jednotlivými položkami rozvahy (tedy položkami jako jsou investice a změny pracovního kapitálu). Posuzovány jsou pouze přírůsty a také výdaje rozvahy. Hospodářský výsledek je pak upravován o položky nepeněžních operací, o neuhrazené náklady nebo naopak výnosy, ať už za uplynulé nebo budoucí období. Započíst je nutné i výdaje, které jsou navázány na finanční a investiční činnost. Pro svou relativní jednoduchost je využívána pro výpočet cash flow z provozní činnosti firmy.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5