COVID-19

Tipy pro účetní a podnikatele v době koronaviru

Současná situace je velmi náročná a komplikovaná. Obzvlášť pro podnikatele v zasažených oborech může jít o velmi krizové období, kdy se snadno stane, že na nějaké povinnosti či kompenzační programy zapomenou a tím se připraví o možnost alespoň částečné náhrady vzniklé škody, kterou už zpětně nedostanou. Je proto vhodné se na jednotlivé programy a termíny důkladně zaměřit i s ohledem na to, že jejich rozsah a množství se mění prakticky každým dnem.

Tento článek vznikl ve spolupráci s daneprolidi.cz

Program Antivirus

Nejstarší ze všech programů, který se týká příspěvku na mzdy v uzavřených či zasažených podnicích. V rámci programu Antivirus mohou zaměstnavatelé žádat o příspěvek na náhradu mezd svých zaměstnanců, kteří nepracovali z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele (pokles poptávky, uzavřené provozovny, karanténa atd.)

V rámci tohoto programu lze žádat ve 3 režimech:

  1. Režim ANáhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény. Výše příspěvku činí 80 % uznatelných výdajů (maximálně 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc)
  2. Režim A plus – Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen). Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody (Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec)
  3. Režim BOmezení dostupnosti vstupů a omezení poptávky. Výše podpory činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc

Důležitým tipem k programu Antivirus je, že vyúčtování může být podáno až po uhrazení samotných náhrad mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Zároveň je nutné podat vyúčtování nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se vyúčtování podává (např. vyúčtování za únor 2021 je nutné podat do konce března 2021).

COVID Nájemné III

Ještě bez mála měsíc je možné podávat žádosti v rámci kompenzačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu („MPO“) COVID Nájemné III. Termín pro podání žádosti o kompenzaci vyprší 8. 4. 2021.

V případě, že byla podnikatelům uzavřena rozhodnutím vlády provozovna, kterou mají v nájmu, mohou v rámci tohoto programu požádat o příspěvek na úhradu 50 % nájemného za období říjen, listopad a prosinec 2020.

Pro podání žádosti je nutné, aby měl žadatel zřízenu tzv. eIdentitu, bez které se nelze do portálu MPO pro příjem žádostí přihlásit. Součástí žádosti je i podepsané čestné prohlášení pronajímatele, proto nedoporučujeme nechávat žádost na poslední chvíli, protože byste nemuseli stihnout zařídit veškeré dokumenty, které jsou povinnou přílohou žádosti.

Kompenzační bonus

Osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“), majitelé s.r.o. a pracovníci pracující na dohody mimo pracovní poměr mají možnost čerpat podporu 500 Kč za den v případě, kdy jejich činnost byla výrazně omezena opatřeními vlády přijatými v souvislosti koronavirem. Podmínkou přiznání kompenzačního bonusu je, že v rozhodném období (tj. od 1. června 2020 do 30. září 2020) měl žadatel převažující část příjmu z omezené činnosti.

Lhůta pro podání žádosti:

  • Za druhé bonusové období do 22. ledna 2021
  • Za třetí bonusové období do 15. února 2021
  • Za čtvrté bonusové období do 25. února 2021
  • Za páté bonusové období do 24. března 2021
  • Za šesté bonusové období do 16. dubna 2021

V případě, že jste z objektivních důvodů nemohli termín pro podání žádosti stihnout (např. nemoc, indispozice apod.), doporučujeme, abyste podali žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. V případě, že této žádosti bude vyhověno, bude žádost vyřízena i v případě pozdějšího podání.

Od února 2021 se výše kompenzačního bonusu zvyšuje na 1 000 Kč za den. Zároveň se mění podmínky nároku na vznik kompenzačního bonusu, kdy nárok bude mít pouze ten, komu poklesly tržby za prodej výrobků a služeb alespoň o 50 % ve srovnání s porovnávaným obdobím.

Zálohy se automaticky nepromíjejí

Zálohy na daň z příjmů splatné k 15. 3. 2021 a k 15. 6. 2021 se automaticky nepromíjejí a jsou splatné v původních termínech. Pokud bude chtít poplatník zálohy prominout, musí podat individuální žádost s řádným zdůvodněním, které však správce daně nemusí vyhovět.

Prominutí sankcí v souvislosti s daní z příjmů

Základní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů je 1. 4. 2021. V souvislosti s koronavirovými opatřeními však Ministerstvo financí ČR plošně prominulo sankce za pozdní podání a úhradu daně v případě, kdy bude daňové přiznání podáno nejpozději do 3. 5. 2021 a rovněž bude do tohoto data uhrazena daň. Fakticky tak dochází k prodloužení lhůty pro podání daňové přiznání, i když se bude jednat o pozdní podání, které však nebude sankcionováno.

Informace uvedené v článku jsou platné k datu jeho publikace. Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5