Article main image
Byznys

Jak vybrat právní formu podnikání?

Na začátku každého podnikání stojí vždy otázka, jakou formu by si budoucí podnikatel měl zvolit. Na výběr jsou dvě základní možnosti: podnikat jako fyzická osoba nebo vystupovat jako právnická osoba.

Fyzické osoby

Podnikající fyzické osoby se jinak označují jako osoby samostatně výdělečně činné (tedy OSVČ). Stát se OSVČ je poměrně jednoduché. Je k tomu potřeba pouze:

 • Splnit podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti (dokládá se výpisem z evidence trestů)
 • Vyplnit registrační formulář živnostenského listu (sem patří jméno, příjmení, státní příslušnost, adresa bydliště, rodné číslo, datum a místo narození)
 • Zadat adresu sídla, provozovnu a předmět podnikání
 • Registrovat formulář na živnostenském úřadě
 • Zaplatit správní poplatek ve výši 1000 Kč
 • Zaregistrovat se k platbám sociálního a zdravotního pojištění
 • Informovat příslušný finanční úřad, kde je třeba se zaregistrovat k dani z příjmů fyzických osob
 • Splňovat podmínky vybrané oblasti podnikání (získání koncese nebo potvrzení odborné způsobilosti, vzdělání v oboru atp.)

Povinnosti podnikatele jako fyzické osoby nejsou rozsáhlé. Především je nezbytné odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění, a to pravidelně každý měsíc. Dále musí živnostník platit daň z příjmu, která je stanovena pro OSVČ ve výši 15 %.

Existují dva základní druhy živnostenského podnikání: s ohlašovací povinností a s koncesí.

Ohlašovací povinnost se liší podle toho, zda je k dané profesi vyžadována nějaká odborná způsobilost (např. vzdělání a praxe) jako tomu je u řemeslných (např. řeznictví, kadeřnictví atd.) a vázaných živností (účetní, provozovatelé autoškol), nebo zda se jedná o živnost volnou. K takové není třeba doložit žádné další potvrzení o způsobilosti. Živnostenské oprávnění pak vzniká dnem ohlášení na živnostenském úřadě.

Pod koncesované živnosti pak patří ty profese, k jejichž provozování je nezbytné mít státní povolení neboli koncesi. Na vydání koncese neexistuje právní nárok. Vydání koncese může být žadateli odepřeno, pokud nesplní zákonné podmínky jejího získání. Patří sem např. zpracování paliv, distribuce pohonných hmot, provoz cestovních kanceláří nebo pohřební služby. Živnostenské oprávnění vzniká až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Zároveň je ale třeba pamatovat na to, že existuje celá řada činností, které se jako živnost provozovat nedají. K těm patří mj. lékaři, farmaceuti a veterináři, právníci a notáři, soudní překladatelé, daňoví auditoři a činnosti spojené s finančními institucemi jako banky a pojišťovny. Dále není pro živnostníka možné provozovat hazardní hry, distribuovat energie nebo provozovat drážní dopravu. Pro zájemce je kompletní výčet těchto profesí k nalezení v § 3 živnostenského zákona.

Živnostenský list představuje jednoduchý způsob, jak rychle začít podnikat. Jistou nevýhodou OSVČ je, že OSVČ jako fyzická osoba ručí za veškeré dluhy, které v  rámci podnikatelské činnosti vzniknou. Nelze nijak oddělit soukromý majetek a snížit tak podnikatelské riziko.

A co dělat v případě, že zájemce o živnostenské oprávnění nesplňuje základní podmínky pro její provoz? V takovém případě lze živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Tím musí být fyzická osoba, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování všech předpisů. Tato osoba musí být vůči podnikateli ve smluvním vztahu. V případě koncese je nezbytné předložit živnostenskému úřadu konkrétního odpovědného zástupce ke schválení. U ostatních živností stačí, když podnikatel úřadu odpovědného zástupce pouze ohlásí.

Právnické osoby

Jako právnické osoby podnikají všichni, kteří mají založenou obchodní společnost.

Zákon o obchodních korporacích definuje tyto základní typy: společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, komanditní společnost, veřejnou obchodí společnost nebo družstvo.

Nevíte jaký druh obchodní korporace vybrat? Více se o nich můžete dozvědět v našem článku.

Původně byly obchodní společnosti určeny pro dvě a více osob, které podnikají spolu, dnes je však možné založit obchodní společnost i jako jednotlivec. Společným rysem obchodních společností je fakt, že jejím založením vzniká nová právní entita, jinými slovy právnická osoba. Ta pak odpovídá za všechny závazky, finanční i právní, dané společnosti. Právnické osoby jsou povinny komunikovat s úřady skrze datovou schránku.

Právnická osoba v ohlášení uvádí následující:

 • Obchodní firmu nebo název
 • Adresu sídla
 • Fyzické osoby, které jsou členy statutárních orgánů včetně jejich osobních údajů, které se vážou k fyzickým nebo právnickým osobám, případně totéž pro všechny odpovědné zástupce
 • Identifikační číslo osoby (pokud bylo přiděleno)
 • Předmět podnikání (obory činnosti jsou uvedeny podle názvů v přílohách živnostenského zákona)
 • Provozovnu nebo provozovny, s výjimkou mobilních provozoven a automatů
 • Další údaje, které vyžaduje živnostenský zákon

A jak dlouho trvá zápis podnikatele do živnostenského rejstříku? Lhůta činí 5 pracovních dnů od doručení kompletního ohlášení. Na případné opravy v ohlášení má žadatel 15 dnů k odstranění chyb. Pokud tato lhůta není dodržena, živnostenské oprávnění není uděleno.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Potřebujete více informací?