Co je investiční majetek?

Jedná se o majetek dlouhodobého charakteru, který podnik potřebuje k provozování své činnosti a jeho doba používání je delší než 1 rok.

Investiční majetek je pořizován nejčastěji koupí a vztahy mezi partnery se řídí občanským i obchodním zákoníkem. Vedle koupě je možné pořídit majetek formou leasingu, což je dlouhodobý pronájem s následnou možností odkupu předmětu leasingu za předem dohodnutou cenu.

Investiční majetek rozlišujeme na:
1) hmotný investiční majetek
2) nehmotný investiční majetek
3) finanční majetek

Hmotný investiční majetek tvoří nemovitý majetek pevně spojený se zemí pevným základem a movitý majetek, kterým jsou předměty s vyšší pořizovací cenou nad hranici, kterou stanovuje zákon:
- pozemky, budovy, stavby bez ohledu na pořizovací cenu
- samostatné movité věci
- pěstitelské celky trvalých porostů
- základní stádo
- otevření nových lomů, pískoven a hnilišť

Nehmotný investiční majetek tvoří zvláštní složky majetku podniku, které nemají hmotnou podobu. Typickým příkladem jsou patenty, licence, vydavatelská práva, autorská práva, software, know-how nebo goodwill. Pojmem know-how označujeme technicky nebo hospodářsky využitelné znalosti.

Goodwill je hodnota představující postavení podniku ve vztahu ke konkurenčním firmám a tvoří ho zpravidla:
- Pověst podniku
- Klientela
- Řízení podniku
- Pozice na trhu
- Kvalita výrobků
- Reputace značky

Kontaktujte nás