Co je investiční majetek

edná se o majetek dlouhodobého charakteru, který podnik potřebuje k provozování své činnosti a jeho doba používání je delší než 1 rok.  
 
Investiční majetek je pořizován nejčastěji koupí a vztahy mezi partnery se řídí občanským i obchodním zákoníkem. Vedle koupě je možné pořídit majetek formou leasingu, což je dlouhodobý pronájem s následnou možností odkupu předmětu leasingu za předem dohodnutou cenu.  

 
Investiční majetek rozlišujeme na:  
1) hmotný investiční majetek 
2) nehmotný investiční majetek 
3) finanční majetek 

 
Hmotný investiční majetek tvoří nemovitý majetek pevně spojený se zemí pevným základem 
a movitý majetek, kterým jsou předměty s vyšší pořizovací cenou nad hranici, kterou stanovuje zákon:  
- pozemky, budovy, stavby bez ohledu na pořizovací cenu 
- samostatné movité věci 
- pěstitelské celky trvalých porostů 
- základní stádo 
- otvírky nových lomů, pískoven a hnilišť 

 
Nehmotný investiční majetek tvoří zvláštní složky majetku podniku, které nemají hmotnou podobu a zároveň slouží podniku více než. Typickým příkladem jsou patenty, licence, vydavatelská práva, autorská práva, software, know-how nebo goodwill. Pojmem know-how označujeme technicky nebo hospodářsky využitelné znalosti. Goodwill je hodnota představující postavení podniku ve vztahu ke konkurenčním firmám a tvoří ho zpravidla:  
- pověst podniku 
- klientela  
- řízení podniku  
- pozice na trhu 
- kvalita výrobků 
- reputace značky  

Kontaktujte nás