Úplná pravidla soutěže

dále jen "Pravidla"

 

1. Pořadatelem soutěže (dále jen „Soutěž“) je společnost MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČO 25672720 (dále jen „Pořadatel“ nebo „MMB“).

2. Soutěž bude probíhat na všech obchodních místech MMB (dále jen „OM“), a to od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017 (dále jen „Doba konání“).

3. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby zastoupené výhradně statutárním orgánem (fyzickou osobou), oprávněným samostatně jednat v potřebném rozsahu, mající přiděleno identifikační číslo (dále jen „IČO“), jejichž obrat (tj. souhrn výnosů z prodeje zboží, výrobků a služeb v rámci běžné činnosti podnikatele v daném období bez zahrnutí DPH) za rok 2016 nepřesáhl 10 000 000 Kč a které podaly Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 nebo Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 (dále jen „Daňové přiznání za rok 2016“) na příslušný finanční úřad a uhradily daň z příjmů dle Daňového přiznání za rok 2016. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku, třetí osoby spolupracující s Pořadatelem včetně zaměstnanců těchto třetích osob a osob jim blízkých ve smyslu uvedeného ustanovení občanského zákoníku.

4. Každý návštěvník OM splňující podmínky těchto Pravidel si může od Pořadatele vyzvednout soutěžní kupon (dále jen „Soutěžní kupon“).

5. Do Soutěže bude zařazen každý návštěvník OM splňující podmínky těchto Pravidel, který odevzdá Pořadateli na OM úplně a pravdivě vyplněný Soutěžní kupon (dále jen „Účastník“). Účastník se může Soutěže účastnit pouze jednou, tj. jedním Soutěžním kuponem. Neúplně či nesprávně vyplněné Soutěžní kupony nebudou do Soutěže zařazeny. Odevzdáním Soutěžního kuponu Pořadateli Účastník souhlasí se svou účastí v Soutěži, se zpracováním svých osobních údajů pro účely Soutěže, jakož i s veškerými ustanoveními těchto Pravidel.

6. Ze všech Účastníků, kteří se do Soutěže zařadí v daný pracovní den měsíce dubna 2017, bude Pořadatelem nebo jím pověřenou třetí osobou vždy následující pracovní den po tomto zařazení elektronicky vylosován jeden výherce (první losování proběhne dne 4. dubna 2017 a poslední dne 2. května 2017). Každý Účastník může být do losování zařazen pouze jednou, tj. má šanci se stát výhercem pouze následující pracovní den po odevzdání Soutěžního kuponu Pořadateli na OM. Účastník odevzdáním Soutěžního kuponu souhlasí, aby pro účely elektronického losování bylo zpracováno jeho IČO třetí osobou, kterou je obchodní společnost Identita s.r.o., identifikační číslo 27880401, se sídlem Kateřinská 492/10, 128 00 Praha 2.

7. Celkově bude postupem dle odst. 6 těchto Pravidel elektronicky vylosováno 18 výherců. Výhrou bude u každého z výherců příspěvek na zaplacené daně z příjmů za rok 2016 ve výši zaplacené daňové povinnosti vyplývající z daňového přiznání konkrétního výherce za rok 2016, maximálně však do částky 50 000 Kč pro jednotlivého výherce.

8. Výherci Soutěže budou kontaktováni Pořadatelem telefonicky na mobilním telefonním čísle uvedeném v Soutěžním kuponu v pracovních dnech v období od 1. dubna 2017 do 12. května 2017, a to celkově dvěma pokusy o telefonické spojení. V telefonickém hovoru bude výherce informován o výhře a bude dohodnut postup, místo a čas pro předání výhry. Pokud se Pořadateli nepodaří výherce telefonicky kontaktovat, bude na mobilní telefonní číslo výherce uvedené v Soutěžním kuponu, nejpozději do 12. května 2017, zaslána SMS oznamující výhru spolu s termínem a místem pro převzetí výhry.

9. Pro předání a převzetí výhry je nutné, aby se výherce na sdělené OM v dohodnutém/sděleném čase dle odst. 8 těchto Pravidel dostavil osobně. Zastoupení výherce zaměstnancem nebo zmocněncem na základě plné moci není možné. V případě výherce právnické osoby je nutné, aby se na OM osobně dostavil ten statutární orgán, který podepsal a Pořadateli odevzdal Soutěžní kupon. Pro předání a převzetí výhry je dále nutné, aby výherce doložil Pořadateli Daňové přiznání za rok 2016 ověřené jeho místně příslušným finančním úřadem a doklad prokazující obrat za rok 2016 nepřesahující 10 000 000 Kč. Dále je výherce povinen Pořadateli předložit doklad o uhrazení daně z příjmů za rok 2016 dle Daňového přiznání za rok 2016, přičemž umožní Pořadateli zhotovení kopie všech těchto dokladů a jejich uchování po dobu 1 roku od jejich poskytnutí. Výše daně v Daňovém přiznání za rok 2016 se musí shodovat s výší doplatku daně včetně zaplacených záloh na daň. Současně výherce podepíše formulář „Souhlas se zasláním výhry na bankovní účet“, ve kterém mimo jiné uvede číslo svého bankovního účtu vedeného bankou se sídlem v České republice, na který mu má Pořadatel výhru zaslat. Výhra bude výherci zaslána ve výši doložené uhrazené daňové povinnosti vyplývající z daňového přiznání výherce za rok 2016, maximálně však do částky 50 000 Kč. Výhra bude výherci poukázána na účet bez zbytečné prodlevy, nejpozději však do 31. 5. 2017. Vyplacení výhry jiným než výše uvedeným způsobem není možné. Výherce, v případě právnické osoby statutární orgán, který odevzdal Soutěžní kupon, umožní Pořadateli, nebo jím zmocněné osobě, aby vyhotovil zvukový, obrazový nebo zvukově-obrazový záznam předávacího aktu.

10. Výherce je povinen se  za účelem převzetí výhry dostavit na OM, a v termínu sděleném Pořadatelem způsobem dle odst. 8 těchto Pravidel. Pokud se výherce bez předchozí včasné omluvy na dané OM ve sděleném termínu nedostaví nebo pokud nepředloží Pořadateli požadované doklady dle odst. 9 těchto Pravidel, ztrácí výherce nárok na výhru, která v těchto případech propadá Pořadateli.

11. Výhra v Soutěži je příjmem souvisejícím s podnikáním, a proto podléhá zdanění u výherce.

12. Odevzdáním vyplněného a podepsaného Soutěžního kuponu Účastník (pokud je jím právnická osoba, tak ji zastupující statutární orgán) pro případ své výhry udílí Pořadateli v souladu s § 87 občanského zákoníku souhlas s bezúplatným použitím obrazového a zvukového záznamu týkajícího se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy z předání výhry podle těchto Pravidel, dále s použitím fotografie, nahrávky a jména podnikatele, jména statutárního orgánu (fyzické osoby), obchodního jména a sídla, jakož i jeho IČO, a to ve spojení nebo jednotlivě, pro účely prezentace výsledků této Soutěže na všech komunikačních médiích včetně internetových stránek, bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby s jejich následnou úpravou. Účastník soutěže uděluje Pořadateli tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však za účelem prezentace výsledků Soutěže, popřípadě její propagace, a to na dobu trvání Soutěže a dále 1 rok od uplynutí Doby konání. Statutární orgán Účastníka právnické osoby zároveň souhlasí s použitím výše uvedených záznamů své osoby ve spojitosti s Účastníkem právnickou osobou.

13. Odevzdáním vyplněného a podepsaného Soutěžního kuponu potvrzuje Účastník Soutěže, že se před odevzdáním Soutěžního kuponu seznámil s těmito Pravidly Soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti uděluje Účastník Soutěže podpisem Soutěžního kuponu souhlas se zpracováním svých osobních údajů Pořadatelem v rozsahu IČO, jméno podnikatele či statutárního zástupce, obchodní jméno a mobilní telefonní číslo poskytnutých Pořadateli jako správci osobních údajů v předmětném Soutěžním kuponu, za účelem nabízení produktů a služeb Pořadatele, za účelem dalšího marketingového zpracování souvisejícího s účastí v Soutěži, vyhodnocení Soutěže a předání výhry. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto odstavce uděluje Účastník Soutěže, není- li klientem společnosti MONETA Money Bank, a.s., na dobu trvání Soutěže a dále 1 rok od uplynutí Doby konání.

14. Účastník Soutěže má právo přístupu k Pořadatelem zpracovávaným osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Domnívá-li se Účastník Soutěže, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka Soutěže nebo v rozporu se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení a požadovat, aby vzniklý stav byl napraven. Nevyhoví-li Pořadatel oprávněné žádosti Účastníka Soutěže, má Účastník Soutěže právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se Účastník Soutěže může se svým podnětem obrátit i přímo.

15. Účastníku Soutěže nevzniká účastí v Soutěži právní nárok na výhru v Soutěži. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Účastník soutěže nemá nárok na žádná jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto Pravidlech.

16. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky Soutěže, a to i v době jejího průběhu, a změnit Dobu konání, tj. zejména Soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

17. Případné změny Podmínek Soutěže budou zveřejněny na této stránce a také na OM.

18. Tato Pravidla jsou platná okamžikem jejich uveřejnění a účinná od 1. 4. 2017.

 

 

Více informací o soutěži a o měsíci podnikatelů naleznete na www.moneta.cz/podnikatelum.