Pojištění schopnosti splácet

 • Zabezpečte se proti nepříjemným životním situacím

Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky půjčky či konsolidace? Bojíte se ztráty zaměstnání a s tím spojeného poklesu Vašich příjmů? Chcete být chráněni proti těmto nepříjemným situacím, které mohou nastat náhle a zcela neočekávaně?

Nabízíme Vám ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. k Vaší osobní půjčce
či konsolidaci volitelné pojištění schopnosti splácet na základě Rámcové pojistné smlouvy č. NEX 1/2010 ve znění pozdějších dodatků.

Výhody pojištění schopnosti splácet

 • Jistota splácení závazků z Expres půjčky / Konsolidace půjček
  i v případě nenadálých nepříznivých životních situací
 • Výše úhrady za pojištění není závislá na věku klienta
 • Možnost volby rozsahu pojistného krytí

Co je pojištěno


Základní soubor pojištění A zahrnuje pojištění pro případ::

 • pracovní neschopnosti (z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu)
 • invalidity III. stupně nebo mimořádných výhod III. stupně
 • úmrtí

Komplexní soubor pojištění B zahrnuje pojištění pro případ::

 • pracovní neschopnosti (z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu)
 • invalidity III. stupně nebo mimořádných výhod III. stupně
 • úmrtí
 • ztráty zaměstnání

Pojistná ochrana a pojistné plnění

Nárok na pojistné plnění

Typ pojistné ochrany Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění
Pracovní neschopnost Pracovní neschopnost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní
Invalidita III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně Přiznání invalidního důchodu III. stupně nebo mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P)
Úmrtí Oznámení úmrtí pojištěného oprávněnou osobou
Ztráta zaměstnání Nezaměstnanost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní (ode dne registrace na příslušném úřadu práce) po uplynutí čekací lhůty (90 dní)

Limity pojistného plnění

Typ pojistné ochrany Pojistné plnění Limity pojistného plnění
Pracovní neschopnost Měsíční splátky úvěru (včetně úhrady za pojištění a poplatku za správu úvěrového účtu) po dobu trvání pracovní neschopnosti* Max. 18 měsíčních splátek
Invalidita III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně Invalidita III. stupně:
12 měsíčních splátek úvěru * (včetně úhrady za pojištění a poplatku za správu úvěrového účtu) od přiznání invalidního důchodu III. stupně a v případě opětovného potvrzení invalidního důchodu III. stupně (po 12 měsících) jednorázová výplata nesplacené části úvěru

Mimořádné výhody III. stupně:
Zůstatek jistiny a příslušné úroky z jistiny nesplaceného úvěru k datu přiznání mimořádných výhod III. stupně
Max. 2 000 000 Kč
Úmrtí** Zůstatek jistiny a příslušné úroky z jistiny nesplaceného úvěru k datu úmrtí Max. 2 000 000 Kč
Ztráta zaměstnání Měsíční splátky úvěru (včetně úhrady za pojištění a poplatku za správu úvěrového účtu) po dobu trvání nezaměstnanosti* Max. 12 měsíčních splátek

*plnění na jednu měsíční úvěrovou splátku maximálně 55 555 Kč

**pojistné plnění bude vyplaceno přímo pojistníkovi (MONETA Money Bank)

Měsíční úhrada za pojištění

Úhrada za pojištění probíhá měsíčně po dobu splácení Expres půjčky / Konsolidace půjček a je součástí splátky.

Soubor pojištění Úhrada za pojištění
Základní soubor pojištění A 8,40 % z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru do 124 999 Kč (včetně)
6,20 % z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru od 125 000 Kč
do 249 999 Kč (včetně)
4,40 % z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru od 250 000 Kč
Komplexní soubor pojištění B 10,40 % z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru do
124 999 Kč (včetně)
8,20 % z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru od 125 000 Kč
do 249 999 Kč (včetně)
6,40 % z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru od 250 000 Kč

Grafická znázornění vzniku nároku na pojistné plnění

Pracovní neschopnost

Trvá-li Vaše pracovní neschopnost více než 60 dnů a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, převezme za Vás pojišťovna splácení pravidelných splátek úvěru ve výši dle úvěrové smlouvy včetně úhrady za pojištění po dobu trvání Vaší pracovní neschopnosti (nejdéle však po dobu 18 měsíců), a to poprvé za měsíc, ve kterém budete 60. den v pracovní neschopnosti, a za předpokladu, že splatnost této úvěrové splátky spadá do doby trvání Vaší pracovní neschopnosti.

Vysvětlení příkladu: 23. května vzniká pojištěnému nárok na vyplácení pojistného plnění a to již za měsíc květen. Jelikož pojištěný již uhradil květnovou splátku (1. května), v případě pokračování pracovní neschopnosti uhradí pojišťovna za klienta v červnu 2 splátky (za měsíc červen a zpětně za měsíc květen).

Invalidita III. stupně

Bude-li Vám přiznán invalidní důchod III. stupně a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, uhradí za Vás pojišťovna 12 měsíčních splátek úvěru a úhrady za pojištění ve výši dle úvěrové smlouvy a při následném potvrzení trvání invalidního důchodu III. stupně po uplynutí 12 měsíců od jeho přiznání vyplatí pojišťovna jednorázové pojistné plnění ve výši zbývající dlužné částky úvěru.


Mimořádné výhody III. stupně

V případě přiznání mimořádných výhod III. stupně a při splnění podmínek pro vznik nároku na pojistné plnění za Vás pojišťovna uhradí nesplacenou část Vašeho závazku k datu přiznání mimořádných výhod III. stupně.

Úmrtí

V případě Vašeho úmrtí a při splnění podmínek pro vznik nároku na pojistné plnění za Vás pojišťovna uhradí nesplacenou část Vašeho závazku k datu úmrtí.

Ztráta zaměstnání

Pojišťovna stanovila čekací dobu v délce 90 dnů od počátku pojištění, během které není ztráta zaměstnání považována za pojistnou událost. Jste-li po uplynutí této čekací doby více než 60 dnů nezaměstnán(a) (počítáno ode dne registrace na úřadu práce), současně evidován(a) na úřadu práce a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, převezme za Vás pojišťovna splácení pravidelných úvěrových splátek ve výši dle úvěrové smlouvy včetně úhrady za pojištění po dobu trvání Vaší nezaměstnanosti (nejdéle však po dobu 12 měsíců), a to poprvé za měsíc, ve kterém budete 60. den bez zaměstnání, a za předpokladu, že splatnost této splátky úvěru spadá do doby trvání nezaměstnanosti.

Komu pojištění poskytujeme

Základní soubor pojištění A

Tento soubor pojištění si může sjednat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel), která:

 • je mladší 65 let
 • je dle svého prohlášení zdráva
 • není v pracovní neschopnosti
 • není invalidní
 • souhlasí s tím, že v případě, kdy je škodná událost pokračováním nebo recidivou nemoci nebo úrazu, ke kterým došlo před počátkem pojištění, pojistitel může uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout
 • souhlasí s vyplacením pojistného plnění v případě pojistné události smrti pojistníkovi, resp. MONETA Money Bank, a.s.

Komplexní soubor pojištění B

Tento soubor pojištění si může sjednat fyzická osoba (zaměstnanec), která splňuje k datu podpisu smlouvy o úvěru podmínky vyžadované pro soubor A a zároveň:

 • je zaměstnána na dobu neurčitou a byla zaměstnána nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době
 • nepodala ani neobdržela výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani neobdržela okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou

V případě, že je klient v okamžiku sjednání pojištění ve starobním důchodu, je v případě souboru pojištění A pojištěn pro případ smrti úrazem a přiznání mimořádných výhod III.stupně úrazem.

 

V případě souboru pojištění B je pojištěn pro případ smrti a přiznání mimořádných výhod III.stupně.

 

Detailní informace o podmínkách přistoupení k pojištění schopnosti splácet naleznete v Článku 5
Rámcové smlouvy č. NEX 1/20010 - Podmínky pojištění, vznik pojištění (496 kB) ve znění pozdějších dodatků.

Počátek pojištění a zánik

Počátek pojištění je stanoven na 00.00 hod. dne, ve kterém pojištěný začal čerpat expres půjčku nebo konsolidaci. Pojištění zaniká například posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovršil 70 let věku. Další způsoby vzniku a zániku pojištění stanoví Rámcová pojistná smlouva č. NEX 1/2010.

Odstoupení od pojištění

V případě, že pojištěný projeví na základě písemné žádosti doručené MONETA Money Bank zájem o ukončení pojištění schopnosti splácet v prvních 30 dnech ode dne uzavření tohoto pojištění (přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě č. NEX 1/2010), bude mu MONETA Money Bank vrácena uhrazená částka za pojištění a nebudou vůči němu uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění.

V případě odstoupení od pojištění zašlete písemnou žádost na uvedenou adresu zákaznického centra:

MONETA Money Bank, a.s.
Odd. CUS BO Pojištění
Vyskočilova 1422/1a
140 28 Praha 4 - Michle

Výluky z pojištění

Přehled vybraných uplatňovaných výluk z pojištění:

 • Sebevražda pojištěného (v době do 1 roku od sjednání pojištění)
 • Následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění
 • Některé vybrané sportovní aktivity a profesionálně provozované sporty
 • Pojistné události způsobené pojištěným úmyslně
 • Únavový syndrom (pojištění invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti)
 • Degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky, vyjma případů, kdy pojištěný podstoupí operační zákrok do 90 dnů od zjištění onemocnění, nebo v případě, že onemocnění vznikne v důsledku úrazu
 • V případě astenie, depresivních stavů, psychických poruch a neuróz, vyjma případu, kdy je pojištěný hospitalizován v lékařském zařízení určeném k léčbě psychických poruch
 • Porod (pojištění pracovní neschopnosti)
 • Pracovní neschopnost v důsledku úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky
 • Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (pojištění pro případ ztráty zaměstnání)

Přehled všech uplatňovaných výluk z pojištění naleznete v článku 14 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní pojištění (Výluky z pojištění)
a rovněž v článku 14 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění (Výluky z pojištění). A rovněž v článku 13 Rámcové pojistné smlouvy.

Jak postupovat v případě uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění

Pojištěný nahlašuje pojistnou událost telefonicky pojistiteli (BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.).

Kontakty na BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.:

Telefon: + 420 234 240 240
Fax: + 420 234 240 112
E-mail: czinfo@cardif.com

Adresa:
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.
Plzeňská 3217/16, P. O. Box 32
150 00 Praha 5

Uzavření pojištění je snadné

 • Navštivte nejbližší pobočku MONETA Money Bank.
 • Sjednejte si pojištění snadno a rychle po telefonu na lince zákaznického servisu 224 442 424.
 • Napište nám na adresu našeho zákaznického centra: Oddělení pojištění, Vyskočilova 1422/1a,
  140 28 Praha 4 – Michle.

Může si klient sjednat pojištění schopnosti splácet dodatečně po sjednání smlouvy o úvěru?

 

Může pojištěný klient přestat platit splátky úvěru, pokud nahlásil pojišťovně pojistnou událost?

 

Jak klient prokazuje trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti?

 

Vztahuje se pojištění pro případ pracovní neschopnosti také na pracovní úrazy?

 

Může se pojistit invalidní klient?

 

Může se pojistit i klient, který byl v průběhu posledního roku zaměstnán u dvou různých společností, ačkoliv mu pracovní poměr navazoval bez přerušení? (V přihlášce je uvedeno, že klient musí být zaměstnán nepřetržitě během posledního roku.)

 

Pokud je žena na mateřské dovolené, má nárok na plnění v případě pracovní neschopnosti?

 

Může být pojištěn i profesionální sportovec?

 

Lze pojistnou událost uplatnit zpětně?

 

Jak je vypláceno pojistné plnění v případě plné invalidity?

 

Může se pojistit klient, který trvale užívá léky, např. na vysoký krevní tlak?

 

Může se pojistit klient, který trvale užívá léky na alergii?

 

Může si sjednat komplexní soubor pojištění B klient, který je ve zkušební době?

 

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Kreditní karty

S kreditní kartou máte peníze stále
při sobě a přitom nemusíte hlídat
dostatečnou hotovost.

Více informací

Finanční kalkulačky

Naše kalkulačky Vám pomohou
získat potřebné informace
pro rozhodování.

Více

Auto na splátky

Zvolte jednoduchou a spolehlivou
cestu ke svému novému vozu.

Více informací