Rizikové životní pojištění
NN Život

Vysoký životní standard i v případě, že splácíte hypotéku nebo úvěr, protože výši pojistných částek si libovolně měníte podle vašich potřeb.

 • Výši pojistných částek si libovolně měníte podle potřeb
Poradit po telefonu

Pojištění nabízíme ve spolupráci s NN Životní pojišťovnou N. V., pobočkou pro Českou republiku.

Výhody pojištění

Pomůže Vám překlenout nepříznivou životní situaci.

 • Pojištěná rizika můžete měnit dle svých aktuálních potřeb i v průběhu pojištění, a to bez poplatku.

Pomůže udržet současný životní standard i v případě, že splácíte hypotéku nebo úvěr, protože výši pojistných částek si libovolně měníte podle vašich potřeb.

 • Například si můžete postupně snižovat pojistnou částku podle toho, jak splácíte hypotéku nebo jiný úvěr.

Navýšení pojistného plnění o 500 000 Kč v případě dopravní nehody s následkem smrti.

 • Automaticky zahrnuto v pojištění.

 

Pojistná ochrana

Vyberte si ze dvou balíčků připojištění, v rámci kterých je automaticky zahrnut bonus 500 000 Kč v případě smrti úrazem při dopravní nehodě.
 


Základní balíček připojištění
 


Pojistné krytí smrti následkem úrazu nebo nemoci
+
Pojistné krytí komplexní invalidity následkem nemoci nebo úrazu - I., II., III. stupeň.
 Rozšířený balíček připojištění
 


Pojistné krytí smrti následkem úrazu nebo nemoci
+
Pojistné krytí komplexní invalidity následkem nemoci nebo úrazu - I., II., III. stupeň.
+
Pojistné krytí závažných onemocnění (včetně rakoviny)
 

Detail pojištění

 

Pojistné období a úhrada za pojištění

 • Běžné pojistné můžete platit v měsíčním, čtvrtletním, půlročním nebo ročním pojistném období, a to podle toho, jak si určíte v pojistné smlouvě.
 • Minimální měsíční pojistné činí 300 Kč.


Počátek a konec pojištění

Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, počátek pojištění nastává první den po uzavření pojistné smlouvy. Pojištění začíná v 0.00 hod. dne sjednaného jako počátek pojištění.

Pojištění zaniká zejména z následujících důvodů:


Smrt následkem úrazu nebo nemoci

 • Pojištění automaticky zaniká v kalendářním roce, v němž pojištěný dosáhne maximálně 65 let, a to ke dni výročí hlavního krytí.
 • Smrtí pojištěného pojistná smlouva zaniká.

Komplexní invalidita následkem nemoci nebo úrazu – 1., 2. a 3. stupeň.

 • Zanikne-li hlavní krytí, zaniká dnem jeho zániku i toto připojištění.
 • Zemře-li pojištěný v průběhu trvání tohoto připojištění, zaniká dnem jeho úmrtí toto připojištění bez náhrady.
 • Je-li pojistnou událostí invalidita 2. nebo 3. stupně, připojištění zaniká ke dni vzniku této pojistné události.
 • Připojištění zaniká také ke dni, kdy je pojištěnému přiznán starobní důchod.
 • Pojištění automaticky zaniká v kalendářním roce, v němž pojištěný dosáhne maximálně 65 let, a to ke dni výročí hlavního krytí.

Závažná onemocnění (včetně rakoviny)

 • Zanikne-li hlavní krytí, zaniká dnem jeho zániku i toto připojištění.
 • Zemře-li pojištěný v průběhu trvání tohoto připojištění, zaniká dnem jeho úmrtí toto připojištění bez náhrady.
 • Pokud výše vyplaceného pojistného plnění dosáhne 100 % pojistné částky, resp. 150 % pojistné částky při uplatnění diagnózy terminálního onemocnění, ke dni vzniku pojistné události připojištění zaniká.
 • Připojištění zaniká od počátku a pojišťovna vrátí pojistníkovi veškeré pojistné zaplacené za toto připojištění, pokud den vzniku pojistné události nastane před uplynutím sjednané čekací doby 6 měsíců od počátku tohoto připojištění.
 • Pojištění automaticky zaniká v kalendářním roce, v němž pojištěný dosáhne maximálně 65 let, a to ke dni výročí hlavního krytí.

Další způsoby zániku naleznete v pojistných podmínkách, které jsou v záložce Ke stažení.


Přehled vybraných výluk


Pojištění se nevztahuje na:

 • Sebevraždu nebo pokus o ni, pokud k ní došlo v prvních 2 letech trvání smlouvy;
 • Profesionální provozování sportu pojištěným;
 • Nemocí nebo úrazy, které nastaly před počátkem pojištění, s výjimkou případů, kdy při uzavírání smlouvy byl vyplňován zdravotní dotazník, tento dotazník byl vyplněn pravdivě a úplně a pojišťovna přes existenci uvedené nemoci pojištěného do pojištění přijala;
 • Diagnostické, výzkumné, kosmetické, terapeutické nebo preventivní zákroky, které si pojištěný provede nebo nechá provést, a který není z lékařského hlediska nezbytný, včetně všech zákroků nepředepsaných lékařem;

Úplný seznam výluk naleznete v pojistných podmínkách, které jsou v záložce Ke stažení.


Oznámení o pojistné události


Pojistná událost se oznamuje na předepsaných formulářích pro nahlášení pojistné události, které jsou k dispozici na https://pojistovna.nn.cz/pro-klienty/jak-nahlasit-pojistnou-udalost/.

Příslušný formulář, dle typu pojistné události, můžete vyplnit přímo v počítači. Následně jej vytiskněte, podepište a spolu se všemi vyžadovanými přílohami a identifikací zašlete:


Poštou na adresu:
NN Životní pojišťovna,
Likvidace pojistných událostí
Nádražní 25
150 00 Praha 5


E-mailem naskenované ve formátu PDF na adresu:
hlaseni_pu@nn.cz


Na klientské lince vám rádi poradí a zodpoví vaše dotazy:
Tel.: 800 127 127
E-mail: klient@nn.cz
Po – pá: 7:00 – 19:00


Bližší informace k hlášení pojistné události najdete na adrese https://pojistovna.nn.cz/pro-klienty/jak-nahlasit-pojistnou-udalost.

Podmínky získání

Rizikové životní pojištění NN Život získáte na pobočkách Moneta Money Bank.


Potřebné doklady

Chcete-li si sjednat rizikové životní pojištění NN Život, musíte být starší 18 let a předložit následující doklady:

 • platný občanský průkaz
 • cizinci platný doklad totožnosti (např. cestovní pas) a případně povolení k pobytu (podrobnější informace vám dá bankéř na pobočce MMB). Kopii těchto dokladů je nutné přiložit k pojistné smlouvě.

Jaké je pojistné krytí v případě připojištění smrti následkem úrazu nebo nemoci?

 

Jaké je pojistné krytí v případě připojištění komplexní invalidity následkem nemoci nebo úrazu?

 

Jaké je pojistné krytí v případě připojištění závažných onemocnění?

 

Účtuje si NN poplatek za zaslání upomínky při neplacení pojistného?

 

Může mít OSVČ sjednaný produkt rizikového životního pojištění?

 

Může si pojištění NN Život sjednat klient, který provozuje rizikový sport či činnost, uvedenou ve výlukách k pojištění?

 

Do kdy je potřeba uhradit první platbu pojistného?

 

Jaký je postup v případě, že klient chce nahlásit pojistnou událost ze životního pojištění sjednaného prostřednictvím MONETA Money Bank?

 

Je možné uzavřít pojištění na dobu delší než 25 let?

 

Přímé bankovnictví

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT
 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  domluvit schůzku

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Karty k účtům

Nechte se odměňovat až 5 %
z plateb kartou u vybraných partnerů
věrnostního programu bene+.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací

Investování

Podílové fondy jsou jednou z
nejvýhodnějších cest, jak zhodnotit
své volné finanční prostředky.

Více informací