Pojištění vyčerpané částky kreditní karty

Pojistná ochrana až 100 % vyčerpané částky na kreditní kartě v případě nepříznivých životních událostí.

 • Variabilita pojištění dle Vašeho aktuálního statusu
Poradit po telefonu

Pojištění vyčerpané částky nabízíme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Výhody pojištění

 • Variabilita pojištění podle Vašeho aktuálního statusu
 • Výše poplatku za pojištění není závislá na věku klienta

 

Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých životních situací, jako je:

 • pracovní neschopnost
 • ztráta zaměstnání (pokud klient v průběhu platnosti pojištění splňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je automatickypojištěn pro případ ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu)
 • hospitalizace v důsledku úrazu (pokud klient kdykoliv v průběhu platnostipojištění nesplňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je automaticky pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání)
 • invalidita III. stupně nebo mimořádných výhod III. stupně (ZTP/P)
 • smrt

Nabízíme Vám ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. k Vaší kreditní kartě volitelné pojištění vyčerpané částky ke kreditní kartě na základě Rámcové pojistné smlouvy č. GEBCC 1/2011.

Získáte klid a jistotu v podobě pojistné ochrany až 100% Vaší vyčerpané částky na kreditní kartě v případě neočekávaných nepříznivých událostí.

Pojistěte se online ve své Internet Bance v doplňkových službách v sekci karty. A již za několik vteřin máte hotovo.

 
 

Detail pojištění

Výluky z pojištění
 

 • následky nebo opakování nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění
 • degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky, vyjma případů, kdy pojištěný podstoupí operační zákrok do 90 dnů od zjištění onemocnění, nebo v případě, že onemocnění vznikne v důsledku úrazu (pojištění invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti)
 • v případě astenie, depresivních stavů, psychických poruch a neuróz, vyjma případu, kdy je pojištěný hospitalizován v lékařském zařízení určením k léčbě psychických poruch. Tato výjimka se však nevztahuje na poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek
 • porod (pojištění pracovní neschopnosti)
 • ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů

Detailní informace o podmínkách přistoupení k pojištění vyčerpané částky a přehled všech uplatňovaných výluk z pojištění naleznete v Rámcové pojistné smlouvě č. GEBCC 1/2011 (PDF) .


Pojistná ochrana a pojistné plnění

Typ pojistné ochrany Pojistné plnění Limity pojistného plnění
Pracovní neschopnost  (nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní) 100 % vyčerpané částky* Max. 80 000 Kč
Invalidita III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně  (průkaz ZTP/P) 100 % vyčerpané částky** Max. 80 000 Kč
Úmrtí pojištěného 100 % vyčerpané částky** Max. 80 000 Kč
Ztráta zaměstnání  Nezaměstnanost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní (ode dne registrace na příslušném úřadu práce) po uplynutí čekací lhůty (90 dní) 100 % vyčerpané částky** Max. 80 000 Kč
Hospitalizace v důsledku úrazu  (nepřetržitě alespoň 3 kalendářní dny) Za každý den trvání hospitalizace 300 Kč Max. 30 dní
*ke dni předcházejícímu dni vzniku pojistné události.
**k datu posledního ukončeného zúčtovacího období před vznikem pojistné události.


Platnost pojištění

Počátek pojištění se stanoví na 00.00 hodin kalendářního dne následujícího po dni, ve kterém pojištěný přistoupil k pojištění.

Pojištění zaniká například posledním dnem kalendářního roku, ve kterém pojištěný dovrší 70 let věku.

Detailní informace o podmínkách zániku pojištění naleznete 
Rámcové pojistné smlouvě č. GEBCC 1/2011 (PDF).


Odstoupení od pojištění

V případě odstoupení od pojištění zašlete písemnou žádost na uvedenou adresu zákaznického centra:

MONETA Money Bank, a.s. 
Odd. CUS BO Pojištění 
Vyskočilova 1422/1a 
140 28 Praha 4 - Michle

V případě, že zašlete písemnou žádost o ukončení pojištění vyčerpané částky MONETA Money Bank v prvních 45 dnech ode dne uzavření tohoto pojištění (přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě č. GEBCC 1/2011), MONETA Money Bank Vám vrátí uhrazenou částku za pojištění a nebude vůči Vám uplatňovat žádné sankční poplatky za ukončení pojištění.


Uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění

Pojistnou událost nahlaste telefonicky pojistiteli (BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. ) nebo na níže uvedených kontaktech.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. 
Plzeňská 3217/16, P.O.Box 32 
150 00 Praha 5 
Telefon: + 420 234 240 240 
Fax: + 420 234 240 112 
E-mail: czinfo@cardif.com


Uzavření pojištění je snadné

 • Navštivte nejbližší pobočku MONETA Money Bank.
 • Napište nám na adresu našeho zákaznického centra: Oddělení pojištění, Vyskočilova 1422/1a, 
  140 28 Praha 4 – Michle.

Pojistěte se online ve své Internet Bance v doplňkových službách v sekci karty. A již za několik vteřin máte hotovo.

 
 
 

Měsíční úhrada za pojištění je uvedena v aktuálním sazebníku MONETA Money Bank.

Podmínky získání

Pojištění si může sjednat fyzická osoba, která:

 • je starší 18 a mladší 65 let
 • není v pracovní neschopnosti
 • není invalidní (invalidita I. – III. stupně)
 • bere na vědomí, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemoci nebo následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění, pojistitel může uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout

Pojištění si může sjednat také starobní důchodce nebo klient, který již dosáhl důchodového věku a splňuje výše uvedené podmínky pro sjednání pojištění. V takovém případě je klient pojištěn pouze pro případ smrti, mimořádných výhod III. stupně a hospitalizace v důsledku úrazu.

Podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání:

 • pojištěný je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících
 • pojištěný není ve zkušební době
 • pojištěný nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou.

Přímé bankovnictví

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT
 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  domluvit schůzku

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Karty k účtům

Nechte se odměňovat až 5 %
z plateb kartou u vybraných partnerů
věrnostního programu bene+.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací

Investování

Podílové fondy jsou jednou z
nejvýhodnějších cest, jak zhodnotit
své volné finanční prostředky.

Více informací