Pojištění vyčerpané částky kreditní karty

Pojistná ochrana až 100 % vyčerpané částky na kreditní kartě v případě nepříznivých životních událostí.

 • Variabilita pojištění dle Vašeho aktuálního statusu
Poradit po telefonu

Pojištění vyčerpané částky nabízíme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Výhody pojištění

 • Variabilita pojištění podle Vašeho aktuálního statusu
 • Výše poplatku za pojištění není závislá na věku klienta

Pojistěte se online ve své Internet Bance v sekci Pojištění. A již za několik vteřin máte hotovo.

 
 

 

Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých životních situací, jako je:

 • pracovní neschopnost
 • ztráta zaměstnání (pokud klient v průběhu platnosti pojištění splňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je automatickypojištěn pro případ ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu)
 • hospitalizace v důsledku úrazu (pokud klient kdykoliv v průběhu platnosti pojištění nesplňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je automaticky pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání)
 • invalidita III. stupně nebo mimořádných výhod III. stupně (ZTP/P)
 • smrt

Nabízíme Vám ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. k Vaší kreditní kartě volitelné pojištění vyčerpané částky ke kreditní kartě na základě Rámcové pojistné smlouvy č. GEBCC 1/2011.

Získáte klid a jistotu v podobě pojistné ochrany až 100 % Vaší vyčerpané částky na kreditní kartě v případě neočekávaných nepříznivých událostí.

Detail pojištění

Výluky z pojištění
 

 • následky nebo opakování nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění
 • degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky, vyjma případů, kdy pojištěný podstoupí operační zákrok do 90 dnů od zjištění onemocnění, nebo v případě, že onemocnění vznikne v důsledku úrazu (pojištění invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti)
 • v případě astenie, depresivních stavů, psychických poruch a neuróz, vyjma případu, kdy je pojištěný hospitalizován v lékařském zařízení určením k léčbě psychických poruch. Tato výjimka se však nevztahuje na poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek
 • porod (pojištění pracovní neschopnosti)
 • ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů

Detailní informace o podmínkách přistoupení k pojištění vyčerpané částky a přehled všech uplatňovaných výluk z pojištění naleznete v Rámcové pojistné smlouvě č. GEBCC 1/2011 (PDF) .


Pojistná ochrana a pojistné plnění

Typ pojistné ochrany Pojistné plnění Limity pojistného plnění
Pracovní neschopnost  (nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní) 100 % vyčerpané částky* Max. 80 000 Kč
Invalidita III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně  (průkaz ZTP/P) 100 % vyčerpané částky** Max. 80 000 Kč
Úmrtí pojištěného 100 % vyčerpané částky** Max. 80 000 Kč
Ztráta zaměstnání  Nezaměstnanost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní (ode dne registrace na příslušném úřadu práce) po uplynutí čekací lhůty (90 dní) 100 % vyčerpané částky** Max. 80 000 Kč
Hospitalizace v důsledku úrazu  (nepřetržitě alespoň 3 kalendářní dny) Za každý den trvání hospitalizace 300 Kč Max. 30 dní
*ke dni předcházejícímu dni vzniku pojistné události.
**k datu posledního ukončeného zúčtovacího období před vznikem pojistné události.


Platnost pojištění

Počátek pojištění se stanoví na 00.00 hodin kalendářního dne následujícího po dni, ve kterém pojištěný přistoupil k pojištění.

Pojištění zaniká například posledním dnem kalendářního roku, ve kterém pojištěný dovrší 70 let věku.

Detailní informace o podmínkách zániku pojištění naleznete 
Rámcové pojistné smlouvě č. GEBCC 1/2011 (PDF).


Odstoupení od pojištění

V případě odstoupení od pojištění zašlete písemnou žádost na uvedenou adresu zákaznického centra:

MONETA Money Bank, a.s. 
Odd. CUS BO Pojištění 
Vyskočilova 1422/1a 
140 28 Praha 4 - Michle

V případě, že zašlete písemnou žádost o ukončení pojištění vyčerpané částky MONETA Money Bank v prvních 45 dnech ode dne uzavření tohoto pojištění (přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě č. GEBCC 1/2011), MONETA Money Bank Vám vrátí uhrazenou částku za pojištění a nebude vůči Vám uplatňovat žádné sankční poplatky za ukončení pojištění.


Uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění

Pojistnou událost nahlaste telefonicky pojistiteli (BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. ) nebo na níže uvedených kontaktech.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. 
Plzeňská 3217/16, P.O.Box 32 
150 00 Praha 5 
Telefon: + 420 234 240 240 
Fax: + 420 234 240 112 
E-mail: czinfo@cardif.com


Uzavření pojištění je snadné

 • Navštivte nejbližší pobočku MONETA Money Bank.
 • Napište nám na adresu našeho zákaznického centra: Oddělení pojištění, Vyskočilova 1422/1a, 
  140 28 Praha 4 – Michle.

Pojistěte se online ve své Internet Bance v doplňkových službách v sekci karty. A již za několik vteřin máte hotovo.

 
 
 

Měsíční úhrada za pojištění je uvedena v aktuálním sazebníku MONETA Money Bank.

Škodní událost

Jak postupovat v případě nahlášení škodní události?

 1. Obraťte se na Zákaznický servis BNP Paribas Cardif Pojišťovny a požádejte o zaslání formuláře Oznámení pojistné události, a to:
  • elektronicky na e-mailovou adresu czinfo@cardif.com
  • telefonicky na 234 240 240 v pracovní době 8 – 18 hodin
 2. K vyřízení pojistné události je nezbytné doložit kromě formuláře Oznámení pojistné události i další doklady, které jsou na formuláři uvedeny. Bez těchto dokladů není pojišťovna schopna posoudit nárok na pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami.
 3. Vyplněné Oznámení pojistné události spolu s ostatními nezbytnými dokumenty zašlete do pojišťovny, a to:
  • poštou na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

 

Kdy můžete uplatnit nárok na pojistné plnění?

 • Pracovní neschopnost – pokud budete v pracovní neschopnosti nepřetržitě alespoň 30 nebo 60 kalendářních dní (dle pojistného produktu, který máte sjednán)
 • Ztráta zaměstnání - pokud budete evidován na úřadu práce v ČR nepřetržitě alespoň 30 nebo 60 kalendářních dní (dle pojistného produktu, který máte sjednán)
 • Hospitalizace důsledkem úrazu – pokud budete hospitalizován nepřetržitě alespoň 2 dny
 • Invalidita III. stupně nebo výhody III. stupně – pokud vám byla přiznána invalidita III. stupně od České správy sociálního zabezpečení, nebo mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P)
 • Úmrtí – pojistná událost vzniká dnem úmrtí pojištěného
 • Pojištění karty a osobních věcí – v případě, že Vám budou odcizeny, popř. ztratíte, osobní věci či hotovost, nebo pokud budete donucen k výběru z bankomatu či budete násilně přepaden. Všechny tyto případy musíte nahlásit nejdříve na policii (vyjma ztráty klíčů, dokladů, peněženky, tašky, inhalátoru a brýlí).

V případě, že si nejste jist/a, zda a za jakých podmínek můžete uplatnit pojistnou událost, kontaktujte prosím BNP Paribas Cardif Pojišťovnu na e-mailové adrese czinfo@cardif.com nebo telefonicky na 234 240 240.

 

Jak bude probíhat likvidace pojistné události?

 • Pojišťovna Oznámení pojistné události zaeviduje. Pokud jste uvedl na formuláři vaše mobilní číslo, obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit.
 • Pokud bude pojišťovna potřebovat doložit ještě nějaké další doklady, bude vás kontaktovat. Každá pojistná událost se řeší individuálně podle nastalé situace.
 • Pojistná událost je vždy řešena v co možná nejkratším termínu. V případě, že od vás bude mít pojišťovna všechny nezbytné doklady, trvá vyřízení pojistné události zpravidla kolem 5 – 10 pracovních dnů. O výsledku šetření vás pojišťovna bude obratem informovat.
 • V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, odesílá pojišťovna pojistné plnění buď přímo na váš účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán).

V případě jakýchkoliv dotazů v průběhu řešení pojistné události se můžete obrátit přímo na BNP Paribas Cardif Pojišťovnu na e-mailové adrese czinfo@cardif.com nebo telefonicky na 234 240 240.

Nejčastější dotazy naleznete ZDE.

Podmínky získání

Pojištění si může sjednat fyzická osoba, která:

 • je starší 18 a mladší 65 let
 • není v pracovní neschopnosti
 • není invalidní (invalidita I. – III. stupně)
 • bere na vědomí, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemoci nebo následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění, pojistitel může uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout

Pojištění si může sjednat také starobní důchodce nebo klient, který již dosáhl důchodového věku a splňuje výše uvedené podmínky pro sjednání pojištění. V takovém případě je klient pojištěn pouze pro případ smrti, mimořádných výhod III. stupně a hospitalizace v důsledku úrazu.

Podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání:

 • pojištěný je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících
 • pojištěný není ve zkušební době
 • pojištěný nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou.

Kontaktujte nás

224 445 666
pracovní dny 8-16 hod

S čím Vám pomůžeme?

 • zřídíme pojištění po telefonu
 • zodpovíme otázky ohledně daného pojištění

Přímé bankovnictví

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT
 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  domluvit schůzku

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Karty k účtům

Nechte se odměňovat až 5 %
z plateb kartou u vybraných partnerů
věrnostního programu bene+.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací

Investování

Podílové fondy jsou jednou z
nejvýhodnějších cest, jak zhodnotit
své volné finanční prostředky.

Více informací