Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr EXTRA

Jistota splácení závazků z Expres Půjčky / Konsolidace půjček v případě nenadálých životních situací.

 • Soubor rizik, který se přizpůsobí životní situaci
Poradit po telefonu

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr EXTRA nabízíme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Výhody pojištění

 • Rozsah krytí - pracovní neschopnost, invalidita, úmrtí, ztráta zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu
 • Jistota splácení závazků z Expres půjčky / Expres plus / Konsolidace půjček / Konsolidace plus i v případě nenadálých nepříznivých životních situací
 • Soubor rizik, který se přizpůsobí životní situaci
 • Dvojité plnění v případě ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti (dle podmínek Rámcové smlouvy)

Co je pojištěno?

Pojištění splátek a výdajů zahrnuje vždy pojištění pro případ:

 • smrti
 • invalidity III. stupně / mimořádných výhod III. stupně (ZTP/P)
 • pracovní neschopnosti

a dále

 • ztráty zaměstnání – pokud klient kdykoliv v průběhu platnosti pojištění splňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je automaticky pojištěn pro případ ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu

nebo

 • hospitalizace v důsledku úrazu – pokud klient kdykoliv v průběhu platnosti pojištění nesplňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je automaticky pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání

 

Rizika ztráta zaměstnání a hospitalizace v důsledku úrazu se mění v závislosti na životní situaci klienta.

 

Klient je pojištěn pro případ ztráty zaměstnání, pokud v rozhodný den (den předcházející dni, ve kterém pojištěný ukončí pracovní poměr) splňuje níže uvedené podmínky:

 • pojištěný je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících
 • pojištěný není ve zkušební době
 • pojištěný nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou

 

Příklad

Klient je zaměstnán na dobu neurčitou již několik let a splňuje podmínky pro vstup do pojištění = je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. K 1. 9. se rozhodne ukončit pracovní poměr a začne pracovat jako OSVČ. Od 1. 9. je tedy pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu (= nesplňuje podmínky pro případ ztráty zaměstnání).
 

Detail pojištění

 

Pojistná ochrana a pojistné plnění

Nárok na pojistné plnění

 


Jak funguje dvojité plnění

V případě, že má klient pojistnou událost ztrátu zaměstnání nebo pracovní neschopnost, obdrží od pojišťovny plnění, které se rovná dvojnásobku měsíčních úvěrových splátek navýšených o poplatek za správu úvěrového účtu a úhradu za pojištění. První část jde přímo pojistníkovi, tedy Moneta Money Bank, na úhradu příslušné splátky úvěru a druhá část jde na účet pojištěného klienta, který může tyto peněžní prostředky využít na úhradu dalších svých potřeb v době nemoci nebo nezaměstnanosti.

 

Limity pojistného plnění

 

Měsíční úhrada za pojištění

Výše běžného pojistného činí 8,9 % z pravidelné měsíční splátky úvěru.


Počátek pojištění a zánik
 

Počátek pojištění je stanoven:

 • pro pojištění uzavřená podpisem úvěrové smlouvy nebo přihláškou do pojištění podepsanou současně s úvěrovou smlouvou, podpisem dodatku k úvěrové smlouvě (před čerpáním úvěru) nebo telefonickým souhlasem nebo prostřednictvím Internet Banky (před čerpáním úvěru na 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný načerpal úvěr
 • pro pojištění uzavřená podpisem dodatku k úvěrové smlouvě nebo přihláškou do pojištění (po načerpání úvěru) na 00:00 hodin dne účinnosti dodatku nebo přihlášky do pojištění, tj. 1. den následujícího kalendářního měsíce
 • pro pojištění uzavřená na základě telefonického souhlasu nebo prostřednictvím Internet Banky (po načerpání úvěru) na 00:00 hodin dne následujícího po přistoupení k pojištění
 • v případě přistoupení k pojištění v rámci konsolidace půjček nebo doplnění konsolidace půjček na 00:00 hodin dne uzavření smlouvy o konsolidaci půjček nebo smlouvy o doplnění konsolidace půjček

Pojištění končí ve 23:59 hodin posledního dne platnosti smlouvy o Expres půjčce/Expres plus/Konsolidaci půjček/ Konsolidaci plus, anebo ve 23:59 hodin dne, kdy došlo ke skutečnosti, s níž Rámcová pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky anebo zákon spojují zánik pojištění.

Další důvody zániku pojištění jsou uvedeny v čl. 14 Rámcové pojistné smlouvy č. NEXTRA 1/2015, která je součástí brožury v záložce „Ke stažení“.


Výluky z pojištění


Přehled vybraných uplatňovaných výluk z pojištění:

 • Sebevražda pojištěného (v době od 1 roku od sjednání pojištění)
 • Následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění
 • Některé vybrané sportovní aktivity a profesionálně provozované sporty
 • Pojistné události způsobené pojištěným úmyslně
 • Únavový syndrom (pojištění invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti)
 • Degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky, vyjma případů, kdy pojištěný podstoupí operační zákrok do 90 dnů od zjištění onemocnění, nebo v případě, že onemocnění vznikne v důsledku úrazu
 • Porod (pojištění pracovní neschopnosti)
 • Pracovní neschopnost v důsledku úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky
 • Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (pojištění pro případ ztráty zaměstnání)

Přehled všech uplatňovaných výluk z pojištění naleznete v článku 14 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní pojištění (Výluky z pojištění) a rovněž v článku 14 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění (Výluky z pojištění). A rovněž v článku 13 Rámcové pojistné smlouvy.


Jak postupovat v případě uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění

Pojištěný nahlašuje pojistnou událost telefonicky pojistiteli (BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.).

Kontakty na BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.:

Telefon: + 420 234 240 240
Fax: + 420 234 240 112
E-mail: czinfo@cardif.com

Adresa:
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.
Plzeňská 3217/16, P. O. Box 32
150 00 Praha 5


Odstoupení od pojištění

V případě, že pojištěný projeví na základě písemné žádosti doručené Moneta Money Bank zájem o ukončení Pojištění schopnosti splácet EXTRA v prvních 30 dnech ode dne uzavření tohoto pojištění (přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě), bude mu od Moneta Money Bank vrácena zaplacená úhrada za pojištění a nebudou vůči němu uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění.


V případě odstoupení od pojištění zašlete písemnou žádost na uvedenou adresu zákaznického centra:


MONETA Money Bank, a.s.

odd. CUS BO Pojištění

Vyskočilova 1422/1a

140 28 Praha 4 - Michle

Podmínky sjednání pojištění

Pojištění schopnosti splácet EXTRA si může sjednat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel) která:

 • je mladší 65 let,
 • není invalidní (invalidita I. – III. stupně),
 • není v pracovní neschopnosti.

Klient zároveň bere na vědomí, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemoci nebo následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění, a byly diagnostikovány před počátkem pojištění, může pojistitel uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout.

 

V případě, že je klient v okamžiku sjednání pojištění ve starobním důchodu, je pojištěn pro případ smrti, pro případ vydání průkazu ZTP/P, pro případ pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu.

Detailní informace o podmínkách přistoupení k Pojištění schopnosti splácet naleznete v článku 5 Rámcové pojistné smlouvy č. NEXTRA 1/2015 (Podmínky pro pojištění, vznik pojištění), která je součástí brožury v záložce „Ke stažení“.

Škodní událost

Jak postupovat v případě nahlášení škodní události?

 1. Obraťte se na Zákaznický servis BNP Paribas Cardif Pojišťovny a požádejte o zaslání formuláře Oznámení pojistné události, a to:
  • elektronicky na e-mailovou adresu czinfo@cardif.com
  • telefonicky na 234 240 240 v pracovní době 8 – 18 hodin
 2. K vyřízení pojistné události je nezbytné doložit kromě formuláře Oznámení pojistné události i další doklady, které jsou na formuláři uvedeny. Bez těchto dokladů není pojišťovna schopna posoudit nárok na pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami.
 3. Vyplněné Oznámení pojistné události spolu s ostatními nezbytnými dokumenty zašlete do pojišťovny, a to:
  • poštou na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

 

Kdy můžete uplatnit nárok na pojistné plnění?

 • Pracovní neschopnost – pokud budete v pracovní neschopnosti nepřetržitě alespoň 30 nebo 60 kalendářních dní (dle pojistného produktu, který máte sjednán)
 • Ztráta zaměstnání - pokud budete evidován na úřadu práce v ČR nepřetržitě alespoň 30 nebo 60 kalendářních dní (dle pojistného produktu, který máte sjednán)
 • Hospitalizace důsledkem úrazu – pokud budete hospitalizován nepřetržitě alespoň 2 dny
 • Invalidita III. stupně nebo výhody III. stupně – pokud vám byla přiznána invalidita III. stupně od České správy sociálního zabezpečení, nebo mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P)
 • Úmrtí – pojistná událost vzniká dnem úmrtí pojištěného
 • Pojištění karty a osobních věcí – v případě, že Vám budou odcizeny, popř. ztratíte, osobní věci či hotovost, nebo pokud budete donucen k výběru z bankomatu či budete násilně přepaden. Všechny tyto případy musíte nahlásit nejdříve na policii (vyjma ztráty klíčů, dokladů, peněženky, tašky, inhalátoru a brýlí).

V případě, že si nejste jist/a, zda a za jakých podmínek můžete uplatnit pojistnou událost, kontaktujte prosím BNP Paribas Cardif Pojišťovnu na e-mailové adrese czinfo@cardif.com nebo telefonicky na 234 240 240.

 

Jak bude probíhat likvidace pojistné události?

 • Pojišťovna Oznámení pojistné události zaeviduje. Pokud jste uvedl na formuláři vaše mobilní číslo, obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit.
 • Pokud bude pojišťovna potřebovat doložit ještě nějaké další doklady, bude vás kontaktovat. Každá pojistná událost se řeší individuálně podle nastalé situace.
 • Pojistná událost je vždy řešena v co možná nejkratším termínu. V případě, že od vás bude mít pojišťovna všechny nezbytné doklady, trvá vyřízení pojistné události zpravidla kolem 5 – 10 pracovních dnů. O výsledku šetření vás pojišťovna bude obratem informovat.
 • V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, odesílá pojišťovna pojistné plnění buď přímo na váš účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán).

V případě jakýchkoliv dotazů v průběhu řešení pojistné události se můžete obrátit přímo na BNP Paribas Cardif Pojišťovnu na e-mailové adrese czinfo@cardif.com nebo telefonicky na 234 240 240.

Nejčastější dotazy naleznete ZDE.

Je možné uzavřít pojištění schopnosti splácet dodatečně po sjednání smlouvy o úvěru?

 

Může pojištěný klient přestat platit splátky úvěru, pokud nahlásil pojišťovně pojistnou událost?

 

Jak prokázat trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti?

 

Vztahuje se pojištění pro případ pracovní neschopnosti také na pracovní úrazy?

 

Může se pojistit invalidní klient?

 

Může se pojistit i klient, který byl v průběhu posledního roku zaměstnán u dvou různých společností, ačkoli mu pracovní poměr navazoval bez přerušení? (V přihlášce je uvedeno, že klient musí být zaměstnán nepřetržitě během posledního roku.)

 

Pokud je žena na mateřské dovolené, má nárok na plnění v případě pracovní neschopnosti?

 

Může být pojištěn i profesionální sportovec?

 

Lze pojistnou událost uplatnit zpětně?

 

Jak je vypláceno pojistné plnění v případě invalidity III. stupně?

 

Přímé bankovnictví

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT
 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  domluvit schůzku

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Karty k účtům

Nechte se odměňovat až 5 %
z plateb kartou u vybraných partnerů
věrnostního programu bene+.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací

Investování

Podílové fondy jsou jednou z
nejvýhodnějších cest, jak zhodnotit
své volné finanční prostředky.

Více informací