Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

Jistota splácení závazků z hypotečního úvěru v případě nenadálých životních situací.

 • Široký rozsah pojistného krytí
Poradit po telefonu

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr nabízíme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Hypoteční
kalkulačka

Užitím kalkulačky získáte orientační výši splátky úvěru, kterou můžete spolu s kontaktními údaji zaslat přímo hypotečnímu bankéři do MONETA Money Bank.

Výhody pojištění

 • Hlavní klient je pojištěn ZDARMA pro případ úmrtí následkem dopravní nehody.
 • Pojištění chrání klienty mající hypoteční úvěr před výpadkem příjmu v případě nenadálých životních situací.
 • Pojišťovna hradí v případě pojistné události splátky hypotečního úvěru či jednorázově zbývající dlužnou část hypotečního úvěru.
 • Výše úhrady za pojištění není závislá na věku pojištěného ani jeho povolání.
 • Na jednu smlouvu mohou být pojištěny až 2 fyzické osoby (spoludlužníci).


Co je pojištěno

V rámci sjednání hypotečního úvěru je hlavní klient ZDARMA pojištěn pro případ úmrtí následkem dopravní nehody. V případě pojistné události je pojistným plněním zbývající dlužná část úvěru k datu vzniku pojistné události.

Dále si může každý klient sjednat volitelné pojištění v níže uvedeném rozsahu:

 

Volitelné pojištění Komplexní soubor B/BB* Základní soubor A/AA* Pojistné plnění Limity pojistného plnění
Úmrtí Ano Ano Zůstatek úvěru 25 000 000 Kč
Invalidita III. stupně nebo ZTP Ano Ano Zůstatek úvěru

25 000 000 Kč

Pracovní neschopnost Ano Ano Měsíční splátka úvěru + od 7. měsíce obnos ve výši splátky

Max 12 měsíčních splátek

Nedobrovolná ztráta zaměstnání Ano Ne Měsíční splátka úvěru

Max 12 měsíčních splátek


*Základní i Komplexní soubor lze sjednat jak pro jednu osobu (soubor A a B), tak pro dvě osoby najednou (soubor AA a BB), rozsah pojistného krytí je vždy shodný pro oba pojištěné.


Čím se pojištění řídí

Pojištění schopnosti splácet se řídí Pojistnou smlouvou č. MMB-HYPO 1/2016 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní a neživotní pojištění č. 3/2016.

Detail pojištění

Pojistné období a úhrada za pojištění

Pojistným obdobím je kalendářní měsíc. Úhrada za pojištění je hrazena měsíčně jako % ze splátky úvěru po celou dobu splácení hypotéčního úvěru (automaticky spolu se splátkou úvěru).
 

Balíček Měsíční pojistné (% ze splátky úvěru)
Základní soubor A 7,39 %
Komplexní soubor B 8,99 %
Základní soubor AA 13,29 %
Komplexní soubor BB 16,19 %


Počátek a zánik pojištění

Počátek pojištění je stanoven na 00.00 hod. dne, ve kterém pojištěný začal čerpat hypoteční úvěr.

Pojištění zaniká převážně z těchto důvodů:

 • splacením poslední splátky hypotéčního úvěru
 • dnem smrti pojištěného
 • dnem přiznání invalidního důchodu III. stupně pojištěného
 • dovršením 70 let věku pojištěného (poslední den kalendářního roku)

Další způsoby vzniku a zániku pojištění stanoví Pojistná smlouva č. MMB-HYPO 1/2016 a Všeobecné pojistné podmínky pro životní a neživotní pojištění č. 3/2016.


Pojistné plnění

Pojištění pro případ Pojistné plnění Co je nutné doložit
Úmrtí Pojistné plnění bude vyplaceno ve výši zůstatku úvěru k datu úmrtí pojištěného, příjemcem pojistného plnění je přímo banka.
 • Formulář Oznámení pojistné události
 • Úmrtní list pojištěného
 • List o prohlídce mrtvého, případně pitevní zpráva
Invalidita III. stupně nebo ZTP/P Pojistné plnění bude vyplaceno ve výši zůstatku úvěru k datu přiznání invalidity III. stupně pojištěného, příjemcem pojistného plnění je přímo banka.
 • Formulář Oznámení pojistné události
 • Rozhodnutí ve věci žádosti o invalidní důchod od ČSSZ
 • Posudek o invaliditě od OSSZ
 • Rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně
Pracovní neschopnost V případě, že pracovní neschopnost pojištěného bude trvat více než 30 kalendářních dnů, proplatí Pojišťovna všechny splátky od počátku pracovní neschopnosti, a to přímo bance. Od 7. měsíce trvání pracovní neschopnosti vyplatí pojišťovna navíc klientovi pojistné plnění ve výši splátky úvěru, a to přímo na jeho účet. Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu 12 měsíců.
 • Formulář Oznámení pojistné události
 • Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti
 • Potvrzení zaměstnavatele, nebo kopii živnostenského listu
Nedobrovolná ztráta zaměstnání V případě, že ztráta zaměstnání pojištěného bude trvat více než 30 kalendářních dnů ode dne registrace na úřadu práce, proplatí Pojišťovna všechny splátky od počátku ztráty zaměstnání (resp. registrace na úřadu práce), a to přímo bance. Pojistná událost musí nastat po uplynutí čekací doby 90 dní od počátku pojištění. Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu 12 měsíců.
 • Formulář Oznámení pojistné události
 • Pracovní smlouva včetně dodatků
 • Doklad o rozvázání pracovního poměru
 • Potvrzení o evidenci na ÚPVýluky z pojištění

Příklady výluk z pojištění:

 • Pojištění se nevztahuje na onemocnění a úrazy, které jsou pokračováním nebo recidivou nemoci nebo následkem nemoci nebo úrazu, ke kterým došlo před počátkem pojištění.
 • Pojištění se nevztahuje na případy, kdy příčinou Vaší pojistné události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace; pojistné plnění bude uhrazeno pouze v případě, že bolesti zad vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře (např. hernie disku), které bude prokázáno příslušným vyšetřením (magnetická rezonance, CT).
 • Vybrané duševní (psychiatrické) onemocnění, přestože dojde k hospitalizaci pojištěného.
 • Sebevražda, nebo pokus o sebevraždu v době do 1 roku od data počátku pojištění.
 • Pojištění se nevztahuje na některé typy ztráty zaměstnání vzniklé ukončením pracovního poměru (například uplynutí doby určité, ukončení pracovního poměru z vlastní vůle, nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů)
 • Pojištění pro případ invalidity III. stupně se nevztahuje na pojištěného, který je poživatelem starobního důchodu nebo již splnil zákonné podmínky pro jeho přiznání, v takovém případě je pojištěn pro případ ZTP nebo ZTP/P.

Kompletní výčet a textaci výluk naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro životní a neživotní pojištění č. 3/2016, článek 12.


Postup v případě pojistné události

V případě, že dojde k pojistné události je pojištěný, nebo oprávněná osoba povinna toto bez odkladu písemně oznámit pojistiteli. Pojištěný, nebo oprávněná osoba, dokládají dokumenty k pojistné události v českém jazyce. V případě pojistné události pojistitel může žádat o doplnění nebo zaslání dalších podkladů.

Pozor! I v případě, že pojištěný nahlásí pojistnou událost, je nadále zavázán hradit splátky úvěru dle sjednaných podmínek. Pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání bude klientovi vypláceno zpětně po doložení dokladů o trvání pracovní neschopnosti či ztrátě zaměstnání k datu splátky úvěru.


Kontakt na pojistitele

Pojistitelem je BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
IČ: 250 80 954 se sídlem Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5, Česká republika

Zákaznické centrum BNP Paribas Caridf Pojišťovny, a.s., je vám k dispozici:

Tel: +420 234 240 240 (v pracovní dny v čase 8:00-18:00)
E-mail: czinfo@cardif.com
www.cardif.cz

Podmínky získání

Pro všechny varianty pojištění může být pojištěným:

 • fyzická osoba ve věku 18 – 65 let
 • fyzická osoba, kterou pojišťovna na základě vyplněného lékařského dotazníku, příp.&nbps;po&nbps;absolvování lékařské prohlídky, přijala do pojištění

V případě varianty pojištění se ztrátou zaměstnání jsou dále podmínkou vzniku pojištění:

 • nebýt ve starobním důchodu
 • být zaměstnán na dobu neurčitou a nebýt ve zkušební ani výpovědní době, nepodat ani neobdržet výpověď z pracovního poměru nebo návrh na skončení pracovního poměru dohodou

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr si můžete uzavřít:

Škodní událost

Jak postupovat v případě nahlášení škodní události?

 1. Obraťte se na Zákaznický servis BNP Paribas Cardif Pojišťovny a požádejte o zaslání formuláře Oznámení pojistné události, a to:
  • elektronicky na e-mailovou adresu czinfo@cardif.com
  • telefonicky na 234 240 240 v pracovní době 8 – 18 hodin
 2. K vyřízení pojistné události je nezbytné doložit kromě formuláře Oznámení pojistné události i další doklady, které jsou na formuláři uvedeny. Bez těchto dokladů není pojišťovna schopna posoudit nárok na pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami.
 3. Vyplněné Oznámení pojistné události spolu s ostatními nezbytnými dokumenty zašlete do pojišťovny, a to:
  • poštou na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

 

Kdy můžete uplatnit nárok na pojistné plnění?

 • Pracovní neschopnost – pokud budete v pracovní neschopnosti nepřetržitě alespoň 30 nebo 60 kalendářních dní (dle pojistného produktu, který máte sjednán)
 • Ztráta zaměstnání - pokud budete evidován na úřadu práce v ČR nepřetržitě alespoň 30 nebo 60 kalendářních dní (dle pojistného produktu, který máte sjednán)
 • Hospitalizace důsledkem úrazu – pokud budete hospitalizován nepřetržitě alespoň 2 dny
 • Invalidita III. stupně nebo výhody III. stupně – pokud vám byla přiznána invalidita III. stupně od České správy sociálního zabezpečení, nebo mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P)
 • Úmrtí – pojistná událost vzniká dnem úmrtí pojištěného
 • Pojištění karty a osobních věcí – v případě, že Vám budou odcizeny, popř. ztratíte, osobní věci či hotovost, nebo pokud budete donucen k výběru z bankomatu či budete násilně přepaden. Všechny tyto případy musíte nahlásit nejdříve na policii (vyjma ztráty klíčů, dokladů, peněženky, tašky, inhalátoru a brýlí).

V případě, že si nejste jist/a, zda a za jakých podmínek můžete uplatnit pojistnou událost, kontaktujte prosím BNP Paribas Cardif Pojišťovnu na e-mailové adrese czinfo@cardif.com nebo telefonicky na 234 240 240.

 

Jak bude probíhat likvidace pojistné události?

 • Pojišťovna Oznámení pojistné události zaeviduje. Pokud jste uvedl na formuláři vaše mobilní číslo, obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit.
 • Pokud bude pojišťovna potřebovat doložit ještě nějaké další doklady, bude vás kontaktovat. Každá pojistná událost se řeší individuálně podle nastalé situace.
 • Pojistná událost je vždy řešena v co možná nejkratším termínu. V případě, že od vás bude mít pojišťovna všechny nezbytné doklady, trvá vyřízení pojistné události zpravidla kolem 5 – 10 pracovních dnů. O výsledku šetření vás pojišťovna bude obratem informovat.
 • V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, odesílá pojišťovna pojistné plnění buď přímo na váš účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán).

V případě jakýchkoliv dotazů v průběhu řešení pojistné události se můžete obrátit přímo na BNP Paribas Cardif Pojišťovnu na e-mailové adrese czinfo@cardif.com nebo telefonicky na 234 240 240.

Nejčastější dotazy naleznete ZDE.

Je možné uzavřít pojištění schopnosti splácet dodatečně po sjednání smlouvy o úvěru?

 

V případě, že má klient zdarma pojištění pro případ úmrtí následkem dopravní nehody a zároveň i volitelné pojištění (Základní nebo Komplexní soubor) a dojde k pojistné události, bude mi vyplaceno pojistné plnění dvakrát?

 

Jak je definováno riziko dopravní nehody v rámci pojištění pro případ úmrtí následkem dopravní nehody?

 

Pokud je žena na mateřské dovolené, má nárok na plnění v případě pracovní neschopnosti?

 

Vztahuje se pojištění pro případ pracovní neschopnosti také na pracovní úrazy?

 

Jak prokázat trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti?

 

Přímé bankovnictví

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT
 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  domluvit schůzku

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Karty k účtům

Nechte se odměňovat až 5 %
z plateb kartou u vybraných partnerů
věrnostního programu bene+.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací

Investování

Podílové fondy jsou jednou z
nejvýhodnějších cest, jak zhodnotit
své volné finanční prostředky.

Více informací