Pojištění majetku Allianz DOMOV

Pojištění majetku Allianz DOMOV je složeno ze tří kategorií pojištění – pojištění budovy, domácnosti a odpovědnosti. Můžete si sjednat všechny kategorie najednou v jedné smlouvě, nebo si vybrat jen tu kategorii, která nejlépe odpovídá Vašim požadavkům.

 • 100% pojištění na míru
Poradit po telefonu

Pojištění majetku nabízíme ve spolupráci s Allianz pojišťovnou, a.s.

Je možné pojistit pouze trvale obývané objekty, tzn. takové nemovitosti, které obýváte alespoň polovinu roku.

Výhody

Zjistěte výhody u jednotlivých kategorií pojištění majetku Allianz DOMOV - budovy, domácnosti a odpovědnosti.

Budova

Výhody pojištění:

 • 100% pojištění na míru – sami si vybíráte, co potřebujete pojistit
 • Jedna smlouva pro všechny budovy – v rámci jedné smlouvy lze pojistit až 3 místa

Je možné pojistit tyto typy budov:

 • Rodinný dům (chalupa), chata, byt v osobním vlastnictví, mobilní dům, včetně vedlejších staveb + garáž, která se nachází ve vzdálenosti do 500 m od pojištěné stavby
 • Družstevní byt – včetně vedlejších staveb
 • Garáž ve vzdálenosti nad 500 m
 • Vedlejší stavby na jiném místě pojištění – stodola, stáj, oplocení, bazén
 • Stavební součásti družstevních a nájemních bytů 
 

Domácnost

Výhody pojištění:

 • 100% pojištění na míru – sami si vybíráte, co potřebujete pojistit
 • Jedna smlouva pro všechny domácnosti – v rámci jedné smlouvy lze pojistit až 3 místa
 • Přiměřené podmínky pro zabezpečení – pojišťovna požaduje adekvátní prvky zabezpečení pro účinnou ochranu Vašeho majetku

Pojištění domácnosti se vztahuje na soubor movitých věcí, který tvoří zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu nebo uspokojování osobních potřeb pojištěného a osob žijících s ním ve společné domácnosti.

Je možné pojistit například tyto typy domácností:

 • V rodinném domě včetně pojištění věcí ve vedlejším prostoru
 • V bytovém domě včetně pojištění věcí ve vedlejším prostoru
 • V mobilním domě včetně pojištění věcí ve vedlejším prostoru
 • V garáži v osobním vlastnictví
 • Bezpečnostní schránky
 

Odpovědnost

Výhody pojištění:

 • 100% pojištění na míru – sami si vybíráte, co potřebujete pojistit
 • Pojištěny jsou všechny osoby žijící s Vámi ve společné domácnosti
 • Pojištění škod i na pronajatých budovách

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na:

 • skutečnou škodu na hmotné věci způsobenou jejím poškozením nebo zničením
 • újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení
 • následnou škodu (jinou újmu na jmění, která vyplývá z usmrcení, ublížení na zdraví nebo škody na věci (např. ztráta výdělku a ušlý zisk apod.)
 

Detail

Zjistěte detailní informace o třech nabízených kategoriích pojištění majetku Allianz DOMOV - budovy, domácnosti a odpovědnosti.

Budova

Proti čemu se můžete například pojistit:

Definice Rozsah
Velká hrozba Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, kouř, pád předmětů, vichřice, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv, rázová vlna
Velká voda Povodeň, záplava
Vodovodní hrozba Voda z vodovodního zařízení, vystoupnutí vody z kanalizace, mráz, sprinklerové hasicí zařízení, ztráta vody
Zloději Krádež vloupáním, loupež, vandalismus, prostá krádež stavebního materiálu
Déšť a sníh Atmosférické srážky, tíha a tlak sněhu
Poškození zvířetem Poškození plotu zvěří, poškození fasády, poškození vnitřního zateplení
Rozbité sklo Rozbití skla z nepojištěné příčiny
Elektro Přepětí, zkrat, podpětí
Ztráta nájemného Ušlý zisk (nájemné) pojištěného při pojistné události, která znemožnila obývání pojištěné budovy; ke škodě musí dojít z pojištěného nebezpečí
Strojní pojištění Vady výrobku, chyba obsluhy apod. – strojní pojištění se týká hlavních i vedlejších staveb – pojezdové brány, garážová vrata, PZTS, velíny inteligentních domů, čerpadla, elektrospotřebiče vestavěné v kuchyňské lince
VIP Garance Nejširší krytí – u škody vzniklé z jiného pojistného nebezpečí, než které si můžete sjednat v tomto produktu, poskytneme pojistné plnění, pokud nám doložíte, že vzniklá škoda je v době uplatnění požadavku zahrnuta do pojistného krytí obdobného produktu pro pojištění budov u jiné pojišťovny v ČR.
Neuplatnění podpojištění – pojišťovna garantuje, že nebude snižovat pojistné plnění v případě podpojištění.
Stres benefit – finanční částka, kterou vyplatíme v případě škody minimálně ve výši 90% sjednané pojistné částky (podle pojistné smlouvy).

 

 

Pojištění se nevztahuje na:

 • Škodu způsobenou ztrátou umělecké nebo historické hodnoty pojištěného majetku
 • Škodu na předmětech umělecké nebo historické hodnoty, které jsou stavební součástí budovy (sochy, fresky, apod.)
 • Nadzemní bazény a přenosná čerpadla
 • Fóliovníky
 • Vedlejší stavby ve špatném technickém stavu
 • Škody na pojištěném majetku, pokud škody byly zapříčiněny nesprávným technologickým postupem stavebních prací, jejich vadným provedením nebo jejich prováděním za nevhodných klimatických podmínek
 • Škody na pojištěném majetku, pokud budova k bydlení nebyla déle než 60 dní před vznikem události trvale obývána a to mělo vliv na vznik nebo zvětšení rozsahu škody.

 

Úplný seznam výluk, podmínek sjednání (povinnosti pojištěného apod.), definic pojmů, požadavků na zabezpečení (např. materiálu), spoluúčastí apod. naleznete v pojistných podmínkách Allianz Domov 1/16.

 

Domácnost

Proti čemu se můžete například pojistit:

Definice Rozsah
Velká hrozba Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, kouř, pád předmětů, vichřice, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv, rázová vlna
Velká voda Povodeň, záplava
Vodovodní hrozba Voda z vodovodního zařízení, vystoupnutí vody z kanalizace, mráz, sprinklerové hasicí zařízení, voda z akvária
Zloději Krádež vloupáním, loupež, loupežné přepadení, vandalismus, prostá krádež kočárků a invalidních vozíků, kompenzace výjezdu bezpečnostní agentury
Déšť a sníh Atmosférické srážky, tíha a tlak sněhu
Rozbité sklo Rozbití skla z nepojištěné příčiny
Elektro Přepětí, zkrat, podpětí, porucha chladicího zařízení
Uskladnění věcí Náklad na uskladnění věcí po škodě
VIP Garance Nejširší krytí – u škody vzniklé z jiného pojistného nebezpečí, než které si můžete sjednat v tomto produktu, poskytneme pojistné plnění, pokud nám doložíte, že vzniklá škoda je v době uplatnění požadavku zahrnuta do pojistného krytí obdobného produktu pro pojištění domácností u jiné pojišťovny v ČR.
Neuplatnění podpojištění – pojišťovna garantuje, že nebude snižovat pojistné plnění v případě podpojištění.
Stres benefit – finanční částka, kterou vyplatíme v případě škody minimálně ve výši 90% sjednané pojistné částky (podle pojistné smlouvy).
Nevracení plnění - tuto garanci je možné uplatnit pouze v případech krádeže vloupáním, loupeže a loupežného přepadení, při kterých byla způsobena škoda na elektrických a plynových spotřebičích. Pokud by byl majetek nalezen, klient nemusí pojišťovně pojistné plnění vracet (až do výše 100 000 Kč. Podmínkou je pouze spolupráce klienta k přijetí částky získané prodejem tohoto majetku (postoupení pohledávky apod.).

 

 

Pojištění se nevztahuje na:

 • Věci podnájemníků
 • Věci převzaté do úschovy nebo za účelem poskytnutí služby
 • Vozidla podléhající registraci v registru silničních vozidel a letadla
 • Jiná než malá plavidla* a lodní motory
 • Individuálně vytvořené záznamy uložené na informačních nosičích
 • Autorská a jiná nehmotná práva
 • Škody vzniklé ztrátou hodnoty věci zvláštní obliby
 • Škody na pojištěném majetku, pokud domácnost (neplatí pro garáže a bezpečnostní schránky) nebyla déle než 60 dní před vznikem události trvale obývána a to mělo vliv na vznik nebo zvětšení rozsahu škody.

 

* Malými plavidly jsou myšleny windsurfingy, kánoe, kajaky a jiné čluny, které nepodléhají evidenci Státní plavební správy (tj. délka do 5 metrů a max. výkon do 4 kW/plachty do 10 m2)

 

Úplný seznam výluk, podmínek sjednání (povinnosti pojištěného apod.), definic pojmů, požadavků na zabezpečení domácnosti, spoluúčastí apod. naleznete v pojistných podmínkách Allianz Domov 1/16.

 

Odpovědnost

Pojištění odpovědnosti chrání Vás, osoby žijící s Vámi ve společné domácnosti (tzv. pojištěné osoby) a dále fyzické osoby dle Všeobecných pojistných podmínek.

 

Na co se můžete například pojistit:

Definice Rozsah
Velká hrozba Běžná činnost občana, vedení domácnosti, rekreační sport (vč. cyklistiky a jezdectví), chov psa, používání malých plavidel
Můj dům Škody z vlastnictví budovy a bytu v OV (trvale obývaný pojištěným), svépomocné provádění stavebních prací na tomto objektu
Chovatelem bez starostí Chov psů (více než jednoho), chov hospodářských zvířat
Zbraně Legální držba a používání zbraní (mimo myslivost)
Regres zdravotní pojišťovny Náklady na léčení, nemocenské dávky
Moje domy Škody z vlastnictví budovy a bytu v OV (trvale obývaný), svépomocné provádění stavebních prací na tomto objektu
Pomocné práce Výpomoc jiných osob v domácnosti, při stavebních pracích nebo při opatrování zvířat
Cestujte v bezpečí Rozšíření platnosti pojištění na celou Evropu za podmínky, že plánovaná délka pobytu nepřesahuje 3 měsíce
Pronájem Škody na pronajaté budově nebo jednotce
Ubytovací zařízení Škody na ubytovacím zařízení
Zapůjčené věci Škody na věcech převzatých (zapůjčených nebo vypůjčených) – standardně jsou ve výlukách, ale je možné tyto věci připojistit
Zaměstnání Škody způsobené zaměstnavateli

 

 

Pojištění se nevztahuje na újmu přímo či nepřímo způsobenou nebo zvýšenou:

 • Úmyslně Vámi, pojištěným, osobou pojištěnému blízkou nebo osobou žijící s ním ve společné domácnosti, oprávněnou osobou nebo jinou osobou jednající z podnětu někoho z nich
 • Po požití alkoholu nebo aplikaci omamných nebo psychotropních látek osobou pojištěnou v tomto pojištění
 • Na věci, kterou si pojištěná osoba zapůjčila, vypůjčila (pokud není připojištěno) nebo pronajala
 • Ztrátou věci

Pojištění se rovněž nevztahuje na újmu způsobenou:

 • Při výkonu výdělečné činnosti anebo při plnění úkolů v pracovněprávním vztahu (pokud není sjednána dlaždice Zaměstnání)
 • Vámi Vašemu manželovi/Vaší manželce a jiným osobám blízkým, a osobám žijícím s Vámi ve společné domácnosti

 

Úplný seznam výluk, podmínek sjednání (povinnosti pojištěného apod.), definic pojmů apod. naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách.

 

Pojištění majetku Allianz DOMOV získáte na pobočkách Moneta Money Bank.

 

Chcete-li si sjednat Pojištění majetku Allianz DOMOV, musíte být starší 18 let a předložit následující doklady:

 • platný občanský průkaz
 • cizinci platný doklad totožnosti (např. cestovní pas) a případně povolení k pobytu (podrobnější informace vám dá bankéř na pobočce MMB).

Jak nahlásit pojistnou událost?

 

Komu bude vyplaceno pojistné plnění?

 

Do jaké výše budu mít majetek (popř. odpovědnost) pojištěn?

 

Co musím udělat, pokud někomu způsobím újmu a mám pojištění odpovědnosti?

 

Žiji ve společné domácnosti s družkou. Je pojištěna i její odpovědnost?

 

Je nutné ukončit pojištění domácnosti v případě stěhování?

 

Mám pojištěny u rodinného domu kromě střechy a obvodového zdiva také vnitřní stavební součásti a okapy?

 

Přímé bankovnictví

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT
 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  domluvit schůzku

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Karty k účtům

Nechte se odměňovat až 5 %
z plateb kartou u vybraných partnerů
věrnostního programu bene+.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací

Investování

Podílové fondy jsou jednou z
nejvýhodnějších cest, jak zhodnotit
své volné finanční prostředky.

Více informací