MiFID - Směrnice o trzích
finančních instrumentů

Evropský právní rámec

 

MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive - Směrnice č. 2004/39/ES o trzích finančních instrumentů) je směrnice, která zavádí společný tržní a regulatorní režim pro poskytování investičních služeb v členských státech Evropského hospodářského prostoru.

 

Tato směrnice si klade tři základní cíle:

  • dokončit proces vytváření jednotného evropského trhu investičních služeb,
  • reagovat na změny a inovace, které se objevily na kapitálovém trhu,
  • ochranu investorů prostřednictvím vytvoření silnějších, konkurenceschopnějších a robustnějších finančních trhů.

Směrnice MiFID aktualizuje a rozšiřuje rozsah a působnost starší směrnice č. 93/22/EHS o investičních službách (Investment Services Directive, ISD), rozšiřuje seznam investičních služeb, finančních instrumentů a regulovaných trhů, upřesňuje povinnosti dohledu nad finančním trhem, stanovuje specifické požadavky týkající se provozování finančních služeb a usiluje o konzistentnější uplatňování těchto požadavků v různých zemích Evropské unie. MiFID je směrnicí rámcovou, na kterou navazuje prováděcí úprava. Konkrétně se jedná o nařízení Evropské komise č. 1287/2006 a směrnici č. 2006/73/ES.

Český právní rámec

MiFID a směrnice Komise 2006/73/ES je zakotvena do českého práva prostřednictvím národních právních předpisů České republiky, a to především zákonem č. 230/2008 Sb., kterým se novelizoval zákon. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Uvedená novela stanovuje 5 měsíční přechodné období, tj. do 30.11.2008, ve kterém jsou jednotliví obchodníci s cennými papíry povinni přizpůsobit své podnikání tomuto zákonu. Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 je v České republice aplikovatelné přímo.

Hlavní oblasti směrnice MiFID

MiFID rozšiřuje rozsah regulovaných služeb a investičních nástrojů. Do své regulace zahrnuje například finanční deriváty, komoditní deriváty, kreditní deriváty, finanční kontrakty na vyrovnání rozdílů. Nově je zahrnuto také investiční poradenství a provozování vícestranných (alternativních) obchodních systémů (tzv. multilateral trading facilities). Dále stanovuje nově také požadavky na vnitřní kontrolní a řídící systém zejména v oblasti dodržování zákonných požadavků (compliance), interního auditu, řízení rizik, outsourcingu, informačních systémů a evidence. K významnému rozšíření došlo zejména v rámci úpravy režimu pro jednání se zákazníky. Jednou z klíčových oblastí, kterou MiFID zavádí, je tzv. kategorizace zákazníků na profesionální a neprofesionální (retailové). Směrnice stanovuje, jak kategorizaci provádět, a udává podrobná pravidla při hodnocení investičních služeb a investičních nástrojů vhodných pro klienta v dané kategorii. V této souvislosti klade MiFID na obchodníka s cennými papíry vyšší požadavky při zjišťování informací od zákazníků v tom smyslu, jakým způsobem klienta informovat, jak nakládat s pokyny klienta, jak je zpracovat, atd. MiFID dále upravuje informační povinnosti obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance.

Ochrana zákazníků a jejich kategorizace

MONETA Money Bank před poskytnutím jakékoliv investiční služby svým zákazníkům je podle zákona č. 256/2007 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) povinna klienta zařadit do jedné z níže uvedených kategorií:

  • neprofesionální (retailový) zákazník – zákazník s nejvyšší ochranou,
  • profesionální zákazník,
  • způsobilá protistrana,

Cílem členění do kategorií je chránit klienty s menšími investičními znalostmi a zkušenostmi. Nejvyšší stupeň klientské ochrany se vztahuje na neprofesionální zákazníky. Klient této kategorie získává nejširší rozsah relevantních informací o investičních službách a produktech poskytovaných MONETA Money Bank. Klient této kategorie je zároveň před využitím konkrétní investiční služby upozorněn na možná rizika spojená s její realizací. Většina klientů, zejména fyzických osob je proto zařazena do kategorie neprofesionální zákazník.

Do kategorie profesionální zákazník a způsobilá protistrana se řadí především banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, pojišťovny, penzijní fondy, aj. a výjimečně i fyzické osoby. Předpokládá se, že tito zákazníci jsou schopni dělat vlastní investiční rozhodnutí, odhadnout potenciální rizika a nepotřebují tak vysoký stupeň klientské ochrany jako drobní (neprofesionální) zákazníci s omezeným přístupem k potřebným informacím při využití konkrétní investiční služby.

MONETA Money Bank při podepisování rámcové smlouvy s klientem na obchodním místě předává klientovi písemnou formu výsledku investičního dotazníku, tzn. do které kategorie byl klient zařazen.

Za podmínek stanovených právními předpisy mohou klienti požádat o přeřazení do jiné kategorie. Přeřazení klienta z kategorie neprofesionálních zákazníků s nejvyšší ochranou však může znamenat nižší stupeň ochrany.

Kategorie investičních služeb

MiFID dále upravuje poskytování investičních služeb a dělí je do tří kategorií:

1. Obchodování na bázi provádění pokynů (execution only) – obchodník pouze provede transakci, která mu byla zadána z iniciativy klienta a nijak neposuzuje vhodnost této transakce pro klienta.

2. Obchodování bez investičního poradenství – obchodník provede s klientem při uzavírání smluvního vztahu tzv. test přiměřenosti, při kterém vyhodnotí znalosti a zkušenosti klienta s investičními nástroji. Má-li klient nezbytné znalosti a zkušenosti, aby porozuměl příslušným rizikům, může provést transakci. V opačném případě je klient upozorněn na nepřiměřenost této transakce. Pakliže klient na provedení transakce bude trvat, bude pro klienta transakce provedena, avšak riziko z takové transakce přebírá klient na svoji osobu.

3. Investiční poradenství – v tomto případě musí obchodník s cennými papíry porozumět specifickým potřebám klienta a jeho situaci. Na tomto základě doporučí správný investiční nástroj. Obchodník provede tzv. test vhodnosti, při kterém bude klient dotázán na následující: investiční cíle, finanční situace a znalosti a zkušenosti. Jestliže obchodník od zákazníka neobdrží potřebné informace k posouzení vhodnosti transakce, nemůže dát investiční doporučení a tudíž ani provést příslušnou transakci.

Více informací o povinnostech a výhodách plynoucích z MiFIDu získáte na stránkách České národní banky – MiFID: průvodce spotřebitele – investování do finančních produktů. Tento dokument byl vytvořen Výborem evropských regulátorů cenných papírů CESR a je určen zejména neprofesionálním zákazníkům.

Makroekonomické
komentáře

Pravidelný přehled nejdůležitějších
ekonomických informací.

Více informací

Spoření

Vyberte si vhodný způsob spoření,
který bude vyhovovat právě Vám.

Více informací

MiFID

Společný tržní a regulatorní režim
pro poskytování investičních služeb
v Evropské unii.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací