MiFID - Směrnice o trzích
finančních nástrojů

Evropský právní rámec

 

MiFID II (The Markets in Financial Instruments Directive - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/ EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU) je směrnice, která nahrazuje platnou Směrnici č. 2004/39/ES (MiFID I), jež byla implementována do českého právního řádu dne 1. listopadu 2007. Společně s MiFID II bylo schváleno i nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a jako přímo použitelný předpis upravuje ty oblasti, ve kterých by případná nekonzistentní implementace v rámci jednotlivých členských států představovala největší riziko. Zejména zveřejňování informací o obchodování, povinné obchodování derivátů v organizovaných obchodních systémech a některé pravomoci orgánů dohledu ve vztahu k obchodování finančních nástrojů (např. zákaz nabízení určitých investičních nástrojů). Tato směrnice a nařízení jsou společně označovány jako „regulace MiFID II“.

Na regulaci MiFID II navazuje celá řada prováděcích a regulačních technických norem v podobě nařízení Evropské komise a obecných pokynů ESMA a EBA. Nová regulace MiFID II doplňuje komplexní unijní systém právní úpravy kapitálového trhu tvořený zejména nařízením EMIR upravujícím obchodování s deriváty, nařízení PRIPS o poskytování informací o investičních produktech, novém nařízení o zneužití trhu (MAR) a směrnici o zneužití trhu (MACSD) a nařízením CSD regulujícím evidence investičních nástrojů a vypořádací systémy.

MAR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

MACSD je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu).

 

Český právní rámec

Regulace MiFID II je zakotvena do českého práva prostřednictvím národních právních předpisů České republiky, a to především zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, který byl novelizován zákonem 204/2017 Sb. zed ne 14. 7. 2017. Uvedená novela je účinná od 3.1.2018, od kdy jsou jednotliví obchodníci s cennými papíry povinni přizpůsobit své podnikání tomuto zákonu.

Hlavní oblasti směrnice MiFID II

MiFID II upřesňuje a zpřísňuje stávající pravidla pro poskytování služeb souvisejících s investičními nástroji a fungování obchodních platforem pro investiční nástroje. Zároveň zavádí regulaci také v dosud neregulovaných oblastech (např. obchodování s emisními povolenkami či poskytování některých informačních služeb na kapitálovém trhu) a reaguje tak zejména na technologický vývoj posledních let, který s sebou přinesl nové způsoby obchodování a nové, dosud neregulované obchodní platformy.

Vybrané oblasti působnosti regulace MiFID II:

  • požaduje vysokou úroveň odbornosti všech osob, které se účastní poskytování služeb zákazníkům. Je nutné, aby všechny tyto osoby dostatečně rozuměli finančním nástrojům, které nabízejí zákazníkům.
  • rozšiřuje stávající pravidla pro fungování obchodních systémů a obchodování, které na nich probíhá, zejména v oblasti transparentnosti při obchodování s finančními nástroji;
  • zavádí novou skupinu regulovaných činností na kapitálovém trhu představovaných službami zpracování a zveřejňování informací o obchodování na kapitálovém trhu v EU. Konkrétně je nově upraven schválený mechanismus pro hlášení obchodů („approved reporting mechanism“), schválený systém pro uveřejňování informací („approved publication arrangement“) a systém konsolidovaných obchodních informací („consolidated tape provider“). Tyto systémy mohou být provozovány pouze s povolením příslušného orgánu dohledu a po splnění předpokladů stanovených směrnicí MiFID II.

Ochrana zákazníků a jejich kategorizace

Stále platí, že MONETA Money Bank před poskytnutím jakékoliv investiční služby svým zákazníkům je podle zákona č. 256/2007 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) povinna klienta zařadit do jedné z níže uvedených kategorií:

  • neprofesionální (retailový) zákazník – zákazník s nejvyšší ochranou,
  • profesionální zákazník,
  • způsobilá protistrana,

Cílem členění do kategorií je chránit klienty s menšími investičními znalostmi a zkušenostmi. Nejvyšší stupeň klientské ochrany se vztahuje na neprofesionální zákazníky. Klient této kategorie získává nejširší rozsah relevantních informací o investičních službách a produktech poskytovaných MONETA Money Bank. Klient této kategorie je zároveň před využitím konkrétní investiční služby upozorněn na možná rizika spojená s její realizací. Většina klientů, zejména fyzických osob je proto zařazena do kategorie neprofesionální zákazník.

Do kategorie profesionální zákazník a způsobilá protistrana se řadí především banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, pojišťovny, penzijní fondy, aj. a výjimečně i fyzické osoby. Předpokládá se, že tito zákazníci jsou schopni dělat vlastní investiční rozhodnutí, odhadnout potenciální rizika a nepotřebují tak vysoký stupeň klientské ochrany jako drobní (neprofesionální) zákazníci s omezeným přístupem k potřebným informacím při využití konkrétní investiční služby.

Kategorie investičních služeb

MiFID II upravuje poskytování investičních služeb a dělí je do tří kategorií:

1. Obchodování na bázi provádění pokynů (execution only) – obchodník pouze provede transakci, která mu byla zadána z iniciativy klienta a nijak neposuzuje vhodnost této transakce pro klienta.

2. Obchodování bez investičního poradenství – obchodník provede s klientem při uzavírání smluvního vztahu tzv. test přiměřenosti, při kterém vyhodnotí znalosti a zkušenosti klienta s investičními nástroji. Má-li klient nezbytné znalosti a zkušenosti, aby porozuměl příslušným rizikům, může provést transakci. V opačném případě je klient upozorněn na nepřiměřenost této transakce. Pakliže klient na provedení transakce bude trvat, bude pro klienta transakce provedena, avšak riziko z takové transakce přebírá klient na svoji osobu.

3. Investiční poradenství– v tomto případě musí obchodník s cennými papíry porozumět specifickým potřebám klienta a jeho situaci. Na tomto základě doporučí správný investiční nástroj. Obchodník provede tzv. test vhodnosti, při kterém bude klient dotázán na následující: investiční cíle, finanční situace a znalosti a zkušenosti. Jestliže obchodník od zákazníka neobdrží potřebné informace k posouzení vhodnosti transakce, nemůže dát investiční doporučení a tudíž ani provést příslušnou transakci.

ČNB - Informace k MiFID II./MiFIR
ČNB - Informace k EMIR

 

Makroekonomické
komentáře

Pravidelný přehled nejdůležitějších
ekonomických informací.

Více informací

Spoření

Vyberte si vhodný způsob spoření,
který bude vyhovovat právě Vám.

Více informací

MiFID

Společný tržní a regulatorní režim
pro poskytování investičních služeb
v Evropské unii.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací