MiFID - Směrnice o trzích
finančních instrumentů

Evropský právní rámec

 

MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive - Směrnice č. 2004/39/ES o trzích finančních instrumentů) je směrnice, která zavádí společný tržní a regulatorní režim pro poskytování investičních služeb v členských státech Evropského hospodářského prostoru.

 

Tato směrnice si klade tři základní cíle:

  • Dokončit proces vytváření jednotného evropského trhu investičních služeb
  • Reagovat na změny a inovace, které se objevily na kapitálovém trhu
  • Ochranu investorů, prostřednictvím vytvoření silnějších, konkurenceschopnějších a robustnějších finančních trhů.

Směrnice MiFID aktualizuje a rozšiřuje rozsah a působnost starší směrnice č. 93/22/EHS o investičních službách (Investment Services Directive, ISD), rozšiřuje seznam investičních služeb, finančních instrumentů a regulovaných trhů, upřesňuje povinnosti dohledu nad finančním trhem, stanovuje specifické požadavky týkající se provozování finančních služeb a usiluje o konzistentnější uplatňování těchto požadavků v různých zemích Evropské unie. MiFID je směrnicí rámcovou, na kterou navazuje prováděcí úprava. Konkrétně se jedná o nařízení Evropské komise č. 1287/2006 a směrnici č. 2006/73/ES.

Český právní rámec

MiFID a směrnice Komise 2006/73/ES je zakotvena do českého práva prostřednictvím národních právních předpisů České republiky, a to především zákonem č. 230/2008 Sb., kterým se novelizoval zákon. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Uvedená novela stanovuje 5-ti měsíční přechodné období, tj. do 30.11.2008, ve kterém jsou jednotliví obchodníci s cennými papíry povinni přizpůsobit své podnikání tomuto zákonu. Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 je v České republice aplikovatelné přímo.

Hlavní oblasti směrnice MiFID

MiFID rozšiřuje rozsah regulovaných služeb a investičních nástrojů. Do své regulace zahrnuje například finanční deriváty, komoditní deriváty, kreditní deriváty, finanční kontrakty na vyrovnání rozdílů. Nově je zahrnuto také investiční poradenství a provozování vícestranných (alternativních) obchodních systémů (tzv. multilateral trading facilities). Dále stanovuje nově také požadavky na vnitřní kontrolní a řídící systém zejména v oblasti dodržování zákonných požadavků (compliance), interního auditu, řízení rizik, outsourcingu, informačních systémů a evidence. K významnému rozšíření došlo zejména v rámci úpravy režimu pro jednání se zákazníky. Jednou z klíčových oblastí, kterou MiFID zavádí je tzv. kategorizace zákazníků na profesionální a neprofesionální (retailové). Směrnice stanovuje, jak kategorizaci provádět, a udává podrobná pravidla při hodnocení investičních služeb a investičních nástrojů vhodných pro klienta v dané kategorii. V této souvislosti klade MiFID na obchodníka s cennými papíry vyšší požadavky při zjišťování informací od zákazníků v tom smyslu, jakým způsobem klienta informovat, jak nakládat s pokyny klienta, jak je zpracovat, atd. MiFID dále upravuje informační povinnosti obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance.

Ochrana zákazníků a jejich kategorizace

MONETA Money Bank před poskytnutím jakékoliv investiční služby svým zákazníků je podle zákona č. 256/2007 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) povinna klienta zařadit do jedné z níže uvedených kategorií:

  • neprofesionální (retailový) zákazník – zákazník s nejvyšší ochranou
  • profesionální zákazník
  • způsobilá protistrana

Cílem členění do kategorií je chránit klienty s menšími investičními znalostmi a zkušenostmi. Nejvyšší stupeň klientské ochrany se vztahuje na neprofesionální zákazníky. Klient této kategorie získává nejširší rozsah relevantních informací o investičních službách a produktech poskytovaných MONETA Money Bank. Klient této kategorie je zároveň před využitím konkrétní investiční služby upozorněn na možná rizika spojená s její realizací. Většina klientů, zejména fyzických osob je proto zařazena do kategorie neprofesionální zákazník.

Do kategorie profesionální zákazník a způsobilá protistrana se řadí především banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, pojišťovny, penzijní fondy, aj. a výjimečně i fyzické osoby. Předpokládá se, že tito zákazníci jsou schopni dělat vlastní investiční rozhodnutí, odhadnout potencionální rizika a nepotřebují tak vysoký stupeň klientské ochrany jako drobní (neprofesionální) zákazníci s omezeným přístupem k potřebným informacím při využití konkrétní investiční služby.

MONETA Money Bank při podepisování rámcové smlouvy s klientem na obchodním místě předává klientovi písemnou formu výsledku investičního dotazníku, tzn. do které kategorie byl klient zařazen.

Za podmínek stanovených právními předpisy mohou klienti požádat o přeřazení do jiné kategorie. Přeřazení klienta z kategorie neprofesionálních zákazníků s nejvyšší ochranou však může znamenat nižší stupeň ochrany.

Kategorie investičních služeb

MiFID dále upravuje poskytování investičních služeb a dělí je do tří kategorií:

1. Obchodování na bázi provádění pokynů (execution only) – obchodník pouze provede transakci, která mu byla zadána z iniciativy klienta a nijak neposuzuje vhodnost této transakce pro klienta.

2. Obchodování bez investičního poradenství – obchodník provede s klientem při uzavírání smluvního vztahu tzv. test přiměřenosti, při kterém vyhodnotí znalosti a zkušenosti klienta s investičními nástroji. Má-li klient nezbytné znalosti a zkušenosti, aby porozuměl příslušným rizikům, může provést transakci. V opačném případě je klient upozorněn na nepřiměřenost této transakce. Pakliže klient na provedení transakce bude trvat, bude pro klienta transakce provedena, avšak riziko z takové transakce přebírá klient na svoji osobu.

3. Investiční poradenství – v tomto případě, obchodník s cennými papíry musí porozumět specifickým potřebám klienta a jeho situaci. Na tomto základě doporučí správný investiční nástroj. Obchodník provede tzv. test vhodnosti, při kterém bude klient dotázán na následující (Investiční cíle, finanční situace a znalosti a zkušenosti). Jestliže obchodník od zákazníka neobdrží potřebné informace k posouzení vhodnosti transakce, nemůže dát investiční doporučení a tudíž ani provést příslušnou transakci.

Více informací o povinnostech a výhodách plynoucích z MiFIDu získáte na stránkách České národní banky – MiFID: průvodce spotřebitele – investování do finančních produktů. Tento dokument byl vytvořen Výborem evropských regulátorů cenných papírů CESR a je určen zejména neprofesionálním zákazníkům.

Chcete poradit?

Nástroje

Makroekonomické
komentáře

Pravidelný přehled nejdůležitějších
ekonomických informací.

Více informací

Spoření

Vyberte si vhodný způsob spoření,
který bude vyhovovat právě Vám.

Více informací

MiFID

Společný tržní a regulatorní režim
pro poskytování investičních služeb
v Evropské unii.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací