Zajištění exportního rizika

Zajistěte si optimální plnění kontraktu. Zabezpečte si kontrolu nad pohybem a kvalitou dodávaného zboží.

 • Snižte rizika spojená s exportní činností.

Co je dokumentární inkaso?

Dokumentární inkaso je jedním z nejčastěji využívaných platebních instrumentů v tuzemském i mezinárodním obchodě ve většině zemí světa.

 

Využívání dokumentárního inkasa jako platebního instrumentu je vhodné v případech, kdy míra rizika není tak vysoká, aby byl nutný vstup banky do závazkového vztahu mezi kupujícím a prodávajícím (narozdíl od dokumentárního akreditivu nebo bankovní záruky). Dokumentární inkaso je tedy používáno v případech, kdy prodávající nemá žádné pochybnosti o ochotě a možnostech kupujícího zaplatit za dodávané zboží či dodávané zboží převzít.

 

Dokumentární inkaso zajišťuje prodávajícímu to, že dokumenty ani zboží nebudou kupujícímu vydány do doby, než splní veškeré inkasní podmínky (zadání neodvolatelného příkazu k úhradě, akceptace směnky či vystavení vlastní směnky).

Princip fungování dokumentárního inkasa

Pro lepší přehled nad svými výdaji a příjmy si můžete nechat zasílat elektronický výpis e-Výpis jedenkrát měsíčně, týdně nebo i denně při pohybu na účtu. Nebo si výpisy můžete nechat zasílat poštou.

 1. Prodávající a kupující (resp. vývozce a dovozce) uzavřou kontrakt (kupní smlouvu)
 2. Prodávající předá své bance příkaz k provedení dokumentárního inkasa, včetně inkasních instrukcí a dokumentů
 3. Banka prodávajícího předá instrukce a dokumenty bance kupujícího
 4. Banka kupujícího informuje kupujícího o tom, že obdržela dokumenty a předává inkasní instrukci
 5. Kupující provede inkasní úkon (příkaz k úhradě, akceptaci směnky či vystavení vlastní směnky)
 6. Banka kupujícího předá kupujícímu dokumenty
 7. Banka kupujícího poskytne plnění bance dovozce, která plnění připíše ve prospěch účtu svého klienta

Co je dokumentární akreditiv?

Dokumentární akreditiv je jedním z nejdůležitějších a nejlépe propracovaných platebních instrumentů, který je využíván v mezinárodním i tuzemském obchodě.

 

Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky vystavený na základě instrukce kupujícího poskytnout oprávněné osobě peněžní plnění v dohodnuté výši za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky akreditivu.

 

Používání dokumentárního akreditivu umožňuje při vhodné volbě podmínek v akreditivu minimalizovat či zcela eliminovat rizika, spojená se zahraničním či tuzemským obchodem. Pro prodávajícího představuje dokumentární akreditiv jistotu, že pokud splní akreditivní podmínky, bude mu za zboží zaplaceno (bankou prodávajícího, bez ohledu na ochotu či možnosti kupujícího). Kupujícímu zajišťuje, že výplata určité částky nebude provedena, dokud prodávající nesplní podmínky stanovené kupujícím.

Princip fungování dokumentárního akreditivu

 1. Prodávající a kupující (resp. vývozce a dovozce) uzavřou kontrakt (kupní smlouvu)
 2. Kupující žádá svou banku o otevření dokumentárního akreditivu ve prospěch prodávajícího a specifikuje podmínky akreditivu (požadované dokumenty od prodávajícího), banka akreditiv otevírá a avizuje otevření akreditivu vč. podmínek bance prodávajícího či přímo prodávajícímu
 3. Prodávající odesílá zboží dle kontraktu
 4. Prodávající zasílá dokumenty, požadované v akreditivu prostřednictvím své banky bance kupujícího
 5. Banka kupujícího zkontroluje dokumenty a v případě, že odpovídají podmínkám akreditivu, předává dokumenty kupujícímu, zatíží jeho účet a odesílá peněžní prostředky prodávajícímu prostřednictvím jeho banky

Europlatby

Standardizovaná zahraniční platba
za fixní zvýhodněný poplatek,
splňující určité podmínky.

Více

EU Servis

Vaše cesta k dotacím
ze strukturálních fondů Evropské unie.

Více

Platební styk

Hotovostní i bezhotovostní,
tuzemské i zahraniční operace podle Vašich potřeb.

Více

EU Investice

Spolupracujeme s Evropským
investičním fondem (EIF). Zajištění
úvěru je rychlé a méně náročné.

Více