EU Servis

Vaše cesta k dotacím ze strukturálních fondů Evropské unie

 • Pomoc při zpracování projektové žádosti
ZAŽÁDAT ONLINE

Služba EU Servis nabízí žadatelům o veřejnou podporu komplexní poradenství při získávání a správě dotací včetně přípravy návrhu struktury financování předkládaných projektů.

V rámci EU Servisu úzce spolupracujeme se společností Agroteam CZ, která je dlouhodobě nejvýznamnější poradenskou společností v českém zemědělství. Ve spolupráci s touto společností Vám můžeme zajistit komplexní řešení dotací, které zahrnuje poradenství od přípravy projektu, přes podání žádosti o dotaci, až po zpracování a proplacení dotace.

Výhody EU Servis úvěrových produktů

 • Nabídka produktů odpovídající potřebám žadatelů o veřejnou podporu
 • Řeší časový nesoulad mezi okamžikem úhrady výdajů a proplacením dotace
 • Umožňuje financovat výdaje projektu, které nejsou kryté poskytnutou dotací

Co EU Servis poskytuje svým klientům

 • Konzultace o možnostech financování projektu z veřejných zdrojů
 • Identifikace vhodného programu podpory v rámci dotačního auditu
 • Pomoc při zpracování projektové žádosti o podporu
 • Návrh financování projektu v rámci našich úvěrových produktů
 • Zhodnocení průběhu realizace projektu

Úvěrové produkty služby EU Servis

Spolupráce se společností Agroteam CZ s.r.o. v těchto oblastech

Agroteam logo
 

Poradenství pro vás

Služba EU Servis nabízí žadatelům o veřejnou podporu komplexní poradenství při získávání a správě dotací včetně přípravy návrhu struktury financování předkládaných projektů.

Úvěrové produkty EU Servis jsou určeny:

 • Právnickým osobám podnikajícím na území ČR
 • Fyzickým osobám podnikatelům podnikajícím na území ČR

Speciálně se zaměřujeme na Sektory Zemědělství, Lehký průmysl a Ekoenergie.

Vyberte si způsob financování

Na financování podnikatelských záměrů podpořených z veřejných zdrojů lze využít v rámci úvěrových programů EU Servis následující produkty:

Úvěrový příslib

Je obvykle požadován jako doklad prokazující zajištění dostatku finančních prostředků k financování daného projektu při předložení žádosti o veřejnou podporu. Jedná se zejména o tyto druhy příslibu:

 • Dopis s příslibem projednání financování
 • Neodvolatelný příslib úvěru
 • Odvolatelný příslib

Úvěr na předfinancování dotace

Tento krátkodobý až střednědobý úvěr je určen na překlenutí časového nesouladu mezi potřebou úhrady výdajů spojených se schváleným projektem a proplacením dotace. Jedná se zejména o tyto druhy úvěrů:

 • Investiční úvěr (s možností revolvingu v případě etapovitého projektu)
 • Investiční a provozní úvěr (s možností revolvingu v případě etapovitého projektu)

Úvěr na předfinancování dotace je denominován v českých korunách. Úroková míra je převážně stanovena jako pohyblivá. Úroky jsou klientem hrazeny vždy na měsíční bázi. Jistinu je možné splácet měsíčně, čtvrtletně či individuálně vždy v souladu s termíny sjednanými v úvěrové smlouvě. V tomto případě je jistina obvykle umořena proplacenou dotací.

Úvěr na spolufinancování podnikatelského záměru

Je jako střednědobý až dlouhodobý úvěr určen na financování té části výdajů projektu, která není krytá čerpanou dotací. Jedná se zejména o tyto druhy úvěrů:

 • Investiční úvěr (s možností revolvingu v případě etapovitého projektu)
 • Investiční a provozní úvěr (s možností revolvingu v případě etapovitého projektu)
 • Provozní úvěr (s možností revolvingu v případě etapovitého projektu)

Standardní úvěr na spolufinancování projektu je denominován v českých korunách. Úroková míra je převážně stanovena jako pohyblivá. Úroky jsou klientem hrazeny vždy na měsíční bázi. Jistinu je možné splácet měsíčně, čtvrtletně či individuálně vždy v souladu s termíny splátkového kalendáře sjednaného v úvěrové smlouvě.

Oba typy úvěrů lze čerpat jak jednorázově, tak postupně podle požadavků klienta. Čerpání je možné realizovat formou přímých plateb na účet dodavatelů na základě předložených dokladů nebo převodem v omezené míře na běžný účet klienta.

Zvýhodněná bankovní záruka

Je bankovní záruka za poskytnutý bankovní úvěr využívaná jako nástroj dodatečného zajištění úvěrové angažovanosti. Jedná se zejména o tyto druhy záruk:

 • Zvýhodněná záruka až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru
 • Cenové zvýhodnění záruky až ve výši 4% p.a. vyčerpaného zaručeného úvěru
 • Možnost finančního příspěvku až ve výši 15% vyčerpaného zaručeného úvěru

Cena produktů a souvisejících služeb se řídí aktuálním verzí Sazebníku poplatků MONETA Money Bank. K zajištění poskytnutých úvěrů se používají standardní zajišťovací prostředky při zohlednění typu podpořeného projektu a parametrů úvěru.

Proces získání dotace

Na následujícím schématu je zobrazen proces poskytnutí dotace.

Proces získání dotace

 1. Klient navštíví vybranou pobočku MMB a poskytne nezbytné informace pro nastavení úvěrového programu.
 2. V rámci konzultace o možnostech financování projektu z veřejných zdrojů dojde k identifikaci vhodného dotačního programu.
 3. Poradenská firma1 vypracuje na základě konzultací s klientem žádost o dotaci.
 4. Klient předloží řádně vyplněnou žádost o dotaci na příslušnou implementační agenturu dle instrukcí poradenské firmy.
 5. Implementační agentura2 přijme a vyhodnotí žádost o dotaci a následně informuje žadatele (klienta) o výsledku.

Proces získání cenově zvýhodněné bankovní záruky

Na následujícím schématu je zobrazen proces poskytnutí cenově zvýhodněné bakovní záruky.

Proces získání cenově zvýhodněné bankovní záruky

 1. Klient navštíví vybranou pobočku MMB a poskytne nezbytné informace nutné pro získání zvýhodněné bankovní záruky.
 2. V rámci konzultace s klientem dojde k vyplnění a předání žádosti o cenově zvýhodněnou bankovní záruku na ČMZRB3.
 3. ČMZRB přijme a posoudí předloženou žádost a vyzve příjemce (klienta) k podpisu Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky.

 • 1Poradenská firma je společnost zabývající se poradnesktví v oblasti veřejné podpory. V případě zájmu ze strany klienta může firemní bankéř doporučit vybranou poradenskou firmu.
 • 2Implementační agentura je obvykle státní příspěvková organizace zodpovědná za implementaci pomoci z fondů EU v rámci jednotlivých operačních programů, např. CzechInvest pro Operační program Podnikání a Inovace.
 • 3Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) je rozvojovou bankou státu zaměřenou na podporu malého a středního podnikání.

Online žádost

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT

Zemědělské úvěry

Financujeme zemědělskou techniku, půdu, zemědělské subjekty i ekoenergetické projekty.

Více

Platební styk

Vyberte si z široké nabídky
hotovostních i bezhotovostních
služeb.

Více

Ekoenergetické projekty

Specializujeme se na financování
projektů využívajících obnovitelné
zdroje energie.

Více

Zahraniční obchod

Informace nejen k zahraničnímu
platebnímu styku a zajištění
kurzového a exportního rizika.

Více