Jaké je pojistné krytí v případě připojištění komplexní invalidity následkem nemoci nebo úrazu?

Invalidita pojištěného je pojistnou událostí pouze tehdy, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěného nastal pokles jeho pracovní schopnosti

nejméně o 35 %, max. však o 49 % u invalidity 1. stupně,
nejméně o 50 %, max. však o 69 % u invalidity 2. stupně,
nejméně o 70 % u invalidity 3. stupně
a invalidita je uznána příslušným orgánem sociální správy (ČSSZ).

Pojistné plnění vyplatí pojišťovna pojištěnému, a to ve výši pojistné částky platné k datu vzniku pojistné události:
1. stupeň = 20 % sjednané pojistné částky
2. stupeň = 100 % sjednané pojistné částky
3. stupeň = 100 % sjednané pojistné částky (v případě kvadruplegie nebo terminálního onemocnění je vyplaceno 150 % sjednané pojistné částky) Lze sjednat pojistnou částku až 5 mil. Kč