Jaké doklady budete potřebovat při převzetí technického průkazu?

Technický průkaz si může osobně vyzvednout pouze: klient, klientem zmocněný zástupce, obchodník jednající ve prospěch klienta.

Fyzická osoba - Klient:
1)platný občanský průkaz nebo
2)dva jiné platné doklady (řidičský průkaz + cestovní pas) nebo
3)leasingovou smlouvu

Fyzická osoba - zástupce klienta:
1)osobní doklady stejné jako klient
2)plnou moc od klienta opravňující k převzetí technického průkazu (ne starší než 1 měsíc)

Právnická osoba: Osoba oprávněná jednat za společnost ze zákona:
1)osobní doklady stejné jako u fyzické osoby

Právnická osoba: osoba oprávněná jednat za společnost na základě plné moci:
1)osobní doklady stejné jako u fyzické osoby
2)plnou moc vystavenou statutárním zástupcem k převzetí technického průkazu (originál, nebo úředně ověřenou kopii ne starší než 1 měsíc)

Právnická osoba: obchodník jednající ve prospěch klienta:
1)osobní doklady stejné jako u fyzické nebo právnické osoby
Technický průkaz Vám bezplatně zapůjčíme na dobu jednoho měsíce.

Pokud nemůžete dodržet stanovenou lhůtu vrácení technického průkazu, můžete nás stejnou cestou jako v případě zapůjčení požádat o prodloužení stanovené lhůty k vrácení technického průkazu.

Pokud nedodržíte stanovenou lhůtu k vrácení technického průkazu, aniž byste požádal o prodloužení této lhůty, případně technický průkaz použijete k jinému účelu, než ke kterému byl zapůjčen, je společnost MONETA Leasing, s. r.o. oprávněna postupovat v souladu s ujednáním Obchodních podmínek – odstavec II, bod 5. Závěrečná ustanovení bod 4, které jsou nedílnou součástí smlouvy.