Jaké doklady budete potřebovat při převzetí technického průkazu?

Právnická osoba: osoba oprávněná jednat za společnost na základě plné moci

(zplnomocněná osoba): osobní doklady stejné jako u fyzické osoby plnou moc vystavenou statutárním zástupcem k převzetí technického průkazu (originál, nebo úředně ověřenou kopii ne starší než 1 měsíc)