Účely zpracování

V rámci činnosti skupiny MONETA dochází ke zpracování osobních údajů výše vymezených subjektů údajů za různými účely. Rozsah zpracovávaných osobních údajů, právní titul i další náležitosti daného zpracování se odvíjejí právě od účelu, ke kterému jsou osobní údaje zpracovávány.

Za jakými účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

1. Zpracování údajů za účelem účasti ve výběrovém řízení

 

Hlavním účelem je zpracování Vašich osobních údajů při výběrovém řízení na konkrétní pracovní pozici u člena skupiny MONETA. Toto zpracování je nezbytné pro zajištění výběrového řízení a rozhodnutí, zda Vám bude nabídnuto uzavření pracovní smlouvy.

 

2. Zpracování údajů v evidenci zájemců o zaměstnání

 

S Vaším souhlasem budeme Vaše osobní údaje uchovávat v interní databázi zájemců o zaměstnání. V případě, že v budoucnu vypisovat výběrové řízení na pozici, pro kterou budete splňovat kvalifikační předpoklady, sami Vás oslovíme. Souhlas se zpracováním Vašich údajů za tímto účelem můžete kdykoliv odvolat na adrese kariera@moneta.cz.

 

3. Zpracování osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

 

Dalším účelem pro zpracování osobních údajů je plnění povinností stanovených právními předpisy. Mezi právní povinnosti v rámci skupiny MONETA patří zejména:

 

– Povinnosti dle zákoníku práce – např. doložení výběru zaměstnanců seznámení s pracovním řádem, postup při výběru uchazečů z hlediska kvalifikace a nezbytných předpokladů pro výkon povolání.

– Povinnosti podle zákona o spotřebitelském úvěru – doložení potřebné odborné způsobilosti a naplnění podmínek důvěryhodnosti.

– Povinnosti dle zákona o distribuci pojištění a zajištění – doložení potřebné odborné způsobilosti a naplnění podmínek důvěryhodnosti.

 

4. Zpracování osobních údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů skupiny MONETA

 

Skupina MONETA zpracovává osobní údaje za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů, případně pro zajištění oprávněných zájmů dalších osob. Mezi tyto oprávněné zájmy patří především:

 

– Ověření pravdivosti sdělených informací (např. získávání referencí od bývalého/současného zaměstnavatele, ověření důvěryhodnosti především na základě veřejně dostupných údajů).

– Kontrola a prevence podvodného či jiného protiprávního jednání.

– Ochrana právních nároků skupiny MONETA včetně doložení rovného zacházení a nediskriminačního přístupu k zaměstnání, případně včetně vedení soudního sporu.

– Bezpečnost prostor MONETA – provozování kamerového systému v prostorách MONETA.